dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Detentie van asielzoekers
ISBN
9789462404779

verschijningsdatum
23/03/2018

Reeksen

Centre for Migration Law

Caught In Between Borders    
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
Migration and Religious Freedom
The Intra Corporate Transferee Directive
The Students & Researchers Directive

Personen

Evelien Flikweert

Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers

Wouter van der Spek

Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers

Ashley Terlouw

Achter Advocaten    
Achter onderwijzers    
CMR-spruiten
De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde    
De uitdaging en andere verhalen    
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
Diversiteit en discriminatie    
Gehoor geven    
Het verhaal van de rechter    
Nederlands Migratierecht    
Overheid, recht en religie    
Tijd en asiel    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Administrative Law & Regulatory Practice

Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht begrepen    
Boom Basics Bestuursrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding    
Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht    
Procedures    
Rechtsmacht en bewijsrecht    
Effecten en rechtsmiddelen, schaden en kosten    
The Theory of Democractic Integration    
Werkboek algemeen bestuursrecht    
Onder ons    
Bestuursrecht | 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Europa, Europa    
Bestuursrechtspraak in balans    
De toekomst van de formele rechtskracht    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Groot onderhoud of kruimelwerk    
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The American Presidency under Trump    
Achter twee ankers    
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk    
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
The ELSA Law Review
Renewable Energy Report
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Ondermijning
Ondermijning    
Introduction to Law and Rights in Education
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
Vertrouwen in de overheid
De toekomst van de formele rechtskracht
Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Experimenteerwetgeving
The Intra Corporate Transferee Directive
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU
Cloud Computing and data protection

LAW / Constitutional

Freedom and its enemies 9    
Toegang tot de rechter    
Legal transformation in Northern Africa and South Sudan
De onverplichte tegemoetkoming    
Dragers van het recht    
De stap naar hoger beroep    
Constitutional review and democracy    
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter    
The possibility of a European judicial culture    
Two centuries of Norwegian constitution: between tradition and innovation    
Bestuursrecht begrepen    
Optreden ter zitting    
Perspectives of global constitutionalism    
The independence of judges    
Armslag voor de strafrechter
De nieuwe grondwet volgens het Osisme    
Bestuursrecht | 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving    
On Lawmaking and Public Trust    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Snel, eenvoudig en onkostbaar    
Beyond federal dogmatics    
Key developments in constitutionalism and constitutional law    
Staatsrecht    
The New Constitution    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
An Uneven Balance?    
Administrative Action and Procedures in Comparative Law    
Direct Democracy in Comparative Law    
The Spanish Constitutional System    
Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century    
Proeve van een verbeterde Grondwet    
Een goede raad    
Invordering door de overheid    
Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit    
New Politics of Decisionism    
Ministers of Justice in Comparative Perspective    
Justiciability of Political Questions in South Africa    
The Constitutional Systems of East Asia    
On the European Court of Human Rights    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Article 6: Right to a Fair Trial
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The World Community between Hegemony and Constitutionalism    
Fundamentele rechten in Curaçao    
Het verhaal van de grondwet    
Comparative Constitutional Law Documents    
Judicial Dialogue    

LAW / Criminal Law / General

Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Focus in de opsporing    
De prijs van het instrumentalisme    
Facts matter    
Fenomeenonderzoek gokzuilen    
Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?    
Criminal liability for serious traffic offences    
De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf    
Beperkt in de keten    
Negotiated settlements for corruption offences    
Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit    
Straf(proces)recht begrepen    
Perspectieven op het instituut asbestslachtoffers    
Slachtoffers en straf    
Op zoek naar nieuw evenwicht    
Togadragers in de rechtsstaat    
Over misdaden en straffen    
Politiechefs    
Cybercriminal networks    
Zes eeuwen strafrecht    
Als vreemde ogen dwingen    
Complex criminality    
Chain reactions in criminal justice    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2015    
Lessen uit crises en mini-crises 2015    
Het beleid van de jeugdmagistraat    
The sparking discipline of criminology    
The intoxication of force    
In the shadow of the judge    
International Criminal Investigations    
The Migration Crisis?    
Strafrecht    
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor and Social Security Rights    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada    
The Janus-faces of cross-border crime in Europe    
Over grenzen bij bewijsvergaring    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
De grens voorbij    
Law Enforcement in Digital Society    
Victa vincit veritas?    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    
Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen    
Ivoren Toga 2012-2018    
Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering    
Slachtofferadvocatuur    
Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)    
Sneeuw    

LAW / Criminal Procedure

Handboek milieucriminaliteit    
De kroongetuige in het Nederlandse strafproces    
The effective youth court    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Forensisch bewijs
De PlayStation-moorden    
Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker    
The creative carpenter    
Contempt of court    
De onzichtbare steekpartij    
Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank    
De dood van een politie-aspirant    
Implementing and Enforcing EU Criminal Law
Bakens in de rechtspsychologie    
Internet en sociale media
Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
Emotive Justice
Wraak, herstel en verzoening aan de hand van enkele Griekse mythen
Crimes against Humanity in Kenya’ Post-2007 Conflicts
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?    
De actievoerder achterna    
Normering en toezicht in de opsporing    
Wetboeken van strafvordering Nederlandse Antillen en Aruba
Strafvorderlijke aspecten van het DNA-onderzoek    
De Mokumse mokermoord    
Het dodelijke dienstwapen    
Tasks and powers of the prosecution services in the EU Member-States
Tasks and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States
Tasks and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States
De kroongetuige in het Passageproces
De verdachte in de bak
Ivana
PROCES van de eeuw
PROCES van de eeuw

LAW / Emigration & Immigration

Vreemdelingenrecht begrepen    
Nederlands Migratierecht    
De streep wordt een rivier    
Rechterlijke toetsing in het asielrecht    
Caught In Between Borders    
Detection, Detention, Deportation    
The Common European Asylum System
ELSA Bilateral Report on Human Trafficking Turkey-Greece
The ELSA Law Review
The International Legal Protection of Environmental Refugees    
Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
The Intra Corporate Transferee Directive
Diaspora status and citizenship rights
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Migration and Religious Freedom
The Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
The Charter and the Court of Justice of the European Union
Migratierecht
Boom Basics Asiel- en Migratierecht
Mensenrechten en migratierecht

LAW / International

Kern van het internationaal publiekrecht    
Recht van de Europese Unie    
Hungarian yearbook of international law and European law | 2014    
Implementing the convention on the rights of the child in lusophone Africa    
Freedom of expression in a pluralistic world order    
The Law of International Organizations    
De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland    
Desert in a reparative frame    
VN Gehandicaptenverdrag    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Recht van de Islam 29    
Europese idealen    
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht    
Hungarian yearbook of International Law and European Law 2016    
Stability and differentiation in the European Union    
Boom Basics Internationaal recht    
The Kampala convention and its contributions to international law    
Understanding kinship care of children in Africa    
Hungarian Yearbook of International Law and European Law | 2017    
The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings    
Rethinking Expropriation Law III    
The Roundabouts of European Law and Economics    
Competition Law and Public Interests    
A Concise Introduction to International Law    
The “Private” in Private International Law    
Rechtsvergelijking    
Justice in the modern world    
Contemporary Issues in International Law    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Internationaal fiscaal recht (E-BOEK)
Hungarian Yearbook of International and European Law 2018    
Article 6: Right to a Fair Trial
Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector    
Kern van het Europees recht    
Erfrecht in het IPR    
European Integration    
Five Uneasy Pieces    
The European Arrest Warrant and In Absentia Judgements    
Europese Rechtspraak-Algemeen Deel #2    
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR    
Achter twee ankers    
Hungarian yearbook of international law and European law | 2013    
Boom Basics Europees recht
Wetgeving internationaal privaatrecht | 2020/2021    
EU Law - Treaties and Legislation / Europees Recht - Verdragen en Wetgeving    
Hungarian Yearbook of International Law 2019    
Ontdek het internationale recht    
Cases and Materials International and European Union Law    
Longer Than Life    
The ELSA Law Review

LAW / Public

Nuclear Weapons    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Hanteerbaar privaatrecht    
Aanbestedingswet | editie 2013    
Dwingend privaatrecht op maat    
International law of the sea    
Preadviezen 2019    
Private eigendom, publieke macht    
Beyond the public-private law divide?    
Het papieren paleis    
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
Hybride bestuursrecht
Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter    

Imprints

Wolf legal publishers

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
A victimless crime    
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst    
The Theory of Democractic Integration    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Terrorisme
Forensisch bewijs
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Article 6: Right to a Fair Trial
A century of international justice and prospects for the future / Retrospective d'un siecle de justice international et perspective d'aviner
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België    
Caught In Between Borders    
Achter twee ankers    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-III    
Reports of judgments and decision; Recueil des arrêts et décisions | Index 2011    
Ontdek het internationale recht    
Volume 2014 - VI
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
Volume I: From Coal and Steel to Consumer Protection
Hervorming van het jeugdstelsel
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VIII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-Index
Alma Mater
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918
Internet en sociale media
Some cursory remarks on race, mixture and law by three Dutch jurists
Introduction to Law and Rights in Education
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions- Volume 2015-V
Emotive Justice
The Legislative Decentralization in China in the Reform Era
European Democracy
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO