dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Schadevergoeding
ISBN
9789013038248

verschijningsdatum
01/07/2008

Reeksen

Monografieen BW

Aanneming van werk    
Aansprakelijkheid voor schade
Aansprakelijkheid voor schade    
Aard en opzet van het vermogensrecht    
Aard en opzet van het vermogensrecht    
Afstand van recht    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
Algemene voorwaarden    
B14 Bevrijdende verjaring    
B49b Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame    
Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid    
Bezit en rechtsgevolgen van bezit    
Borgtocht    
Bruikleen, verbruikleen en geldlening    
Burenrecht
Burenrecht    
Consumentenkoop    
Consumentenkrediet    
Consumentenrecht    
De arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)    
De geneeskundige behandelingsovereenkomst    
De overeenkomst in het algemeen    
Dwingend en aanvullend recht    
Eigendom in het algemeen en eigendom van roerende zaken
Eigendomsvoorbehoud    
Erfpacht en opstal
Erfpacht en opstal    
Erfrecht    
Erfrecht van de langstlevende    
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot    
Europees Privaatrecht    
Europees Privaatrecht    
Executele en bewind    
Executele en bewind    
Geestelijke stoornis    
Geestelijke stoornis    
Gemeenschap    
Het nieuw BW overzee    
Hypotheek    
Hypotheek    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
IPR en BW    
Koop van onroerende zaken    
Koop: algemeen    
Mandeligheid en erfdienstbaarheden    
Mandeligheid en erfdienstbaarheden    
Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten    
Misbruik van bevoegdheid    
Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame    
Nakoming    
Nakoming    
Nakoming    
Niet-nakoming van verbintenissen    
Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten    
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken    
Onrechtmatige daad | Algemene bepalingen    
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken    
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
Ontbinding van overeenkomsten    
Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties    
Opschortingsrechten    
Opschortingsrechten    
Order- en toonderpapieren    
Overdracht    
Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen    
Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Pakketreisovereenkomst en passagiersrechten    
Pandrecht    
Rechterlijke matiging van schulden    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Redelijkheid en billijkheid    
Reële executie    
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2018    
Samenloop    
Schadevergoeding
Schadevergoeding | 1 algemeen
Schadevergoeding | Algemeen 2 | losdelig handboek    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Schadevergoeding: personenschade    
Schadevergoeding: personenschade    
Schenking en gift    
Schenking en gift
Schuldeisersverzuim    
Schuldeisersverzuim    
Uiterste wil en onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen    
Verbintenissen tot betaling van een geldsom    
Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst    
Verrekening    
Verzekering    
Verzekering    
Volmacht    
Voorrechten en retentierecht    
Vruchtgebruik
Vruchtgebruik    

Personen

S.D. Lindenbergh

Abstracte schadeberekening    
Abstracte schadeberekening    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Belangenrijk burgerlijk recht    
Beretrots op 35 jaar LSA    
Beter burgerlijk recht    
Beter burgerlijk recht    
De toekomst van de letselschadepraktijk    
Ervaringen met verhaal van schade    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?
Fundamentele rechten en vermogensrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Politiek privaatrecht    
Precies privaatrecht    
Psychische schade    
Schadevergoeding
Schadevergoeding | 1 algemeen
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Schadevergoeding: personenschade    
Smartengeld    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie