dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
ISBN
9789462511835

verschijningsdatum
15/08/2018
Paperback
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
ISBN
9789462511347

verschijningsdatum
24/05/2017
Paperback
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid
ISBN
9789462511095

verschijningsdatum
19/01/2017

Reeksen

Serie Individueel Arbeidsrecht

Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Ontslagrecht    

Personen

J. van Drongelen

Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Arbeidsomstandighedenwet    
Arbeidstijdenwet    
Arboinformatie 30, Jongeren en Arbeid
Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    
Arbowetgeving compact | Editie 2014/2015    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
CAO-recht    
Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden    
De Arbowet geschetst    
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan | 4
De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz    
Effectief Verplegen | Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbeidstijdenwet
Handboek arbeidstijdenwet | editie 2013-2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2013/2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2014-2015    
Handboek Arbobeleidsregels | 2015-2016
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
Handboek arboregeling | 2014-2015    
Handboek Arbowet | 2015-2016
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbowet | 2017-2018    
Handboek Arbowet 2013-2014
Het minimumloon gebundeld    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Het sociaal plan
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Individueel arbeidsrecht | 1 Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | 3 ontslagrecht    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Individueel arbeidsrecht | Deel 2 Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Ook de vakantieregeling komt uit Europa    
Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing
Vakantie in juridisch perspectief    
Vakverenigingsvrijheid
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Verbod van werktijdverkorting
Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten | deel 7    
Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden    
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

W.J.P.M. Fase

Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
CAO-recht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
Individueel arbeidsrecht | 1 Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | 3 ontslagrecht    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Individueel arbeidsrecht | Deel 2 Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming    
Ontslagrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Imprints

Uitgeverij Paris B.V.

Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Wet op de ondernemingsraden    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
De Arbowet geschetst    
Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Toezicht op banken
Verborgen privaatrecht    
Hidden civil law    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming    
Young corporate lawyers | 2016    
Jurisprudentie en regelgeving    
Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'    
Rechtsgemeenschapsconforme uitleg    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Crowdfunding    
Arrestenbundel    
Handboek compliance in de zorg    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Uitleg van rechtshandelingen    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
The crisis of European refugee law:    
Bouwrecht    
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Handboek Spoorwegrecht    
Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen    
Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Aanbestedingsrecht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Zekerheid op lading    
Waardering van ondernemingen    
De toekomst van de civiele rechtspraak    
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten    
Jurisprudentie en regelgeving    
Mededingingsrecht in de EU en Nederland    
De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon    
Over de grenzen van het internet II
Ernstige verkeersdelicten    
Grensoverschrijdende insolventie
Opzet, kans en keuzes    
Honderd jaar onderwijspacificatie    
Juridische aspecten van contant geld    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
Barmhartigheid in het burgerlijk recht
Het dwangakkoord buiten faillissement