Werken

Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Arbeidsomstandighedenwet    
Arbeidstijdenwet    
Arboinformatie 30, Jongeren en Arbeid
Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    
Arbowetgeving compact | Editie 2014/2015    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
CAO-recht    
Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden    
De Arbowet geschetst    
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan | 4
De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz    
Effectief Verplegen | Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbeidstijdenwet
Handboek arbeidstijdenwet | editie 2013-2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2013/2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2014-2015    
Handboek Arbobeleidsregels | 2015-2016
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
Handboek arboregeling | 2014-2015    
Handboek Arbowet | 2015-2016
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbowet | 2017-2018    
Handboek Arbowet 2013-2014
Het minimumloon gebundeld    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Het sociaal plan
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Individueel arbeidsrecht | 1 Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | 3 ontslagrecht    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Individueel arbeidsrecht | Deel 2 Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Ook de vakantieregeling komt uit Europa    
Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing
Vakantie in juridisch perspectief    
Vakverenigingsvrijheid
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Verbod van werktijdverkorting
Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten | deel 7    
Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden    
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

Reeksen

Arbeid&Recht Thema's

Arbeid en Zorg
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
Het sociaal plan
Interne flexibiliteit in de arbeidsorganisatie
Seksuele intimidatie op het werk
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Verbod van werktijdverkorting

Arbeid&Recht Thema's

Het minimumloon gebundeld    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    

Arbeidsomstandighedenrecht

Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Arbeidstijdenwet    
Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden    
De Arbowet geschetst    

Arbeidsrecht in de praktijk

De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    

Arbocompactreeks

Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    

Effectief Verplegen

Effectief verplegen    
Effectief Verplegen | Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen    
Effectief Verplegen 1 | 1    

Maritiem Arbeidsverdrag

De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    

Monografieen sociaal recht

Arbeidsrecht en insolventie    
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie    
Collectief Arbeidsrecht    
De ontslagpraktijk van het UWV    
De privacybescherming van de zieke werknemer    
De reikwijdte van medezeggenschap    
De uitvoeringspraktijk van het UWV werkbedrijf    
De Werkloosheidswet    
De Werkloosheidswet    
De Wet werk en zekerheid    
De WW en nieuwe sociale risico's    
De zelfstandige in het sociaal recht    
De zelfstandige zonder personeel    
De zieke werknemer
De zieke werknemer    
Disfunctioneren en wangedrag van werknemers    
Europees Arbeidsrecht    
Europees socialezekerheidsrecht    
Europees socialezekerheidsrecht    
Flexibele arbeidsrelaties    
Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief    
Het ontslag op staande voet    
Het ontslag op staande voet    
Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief    
Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten    
Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten    
Inleiding Europees arbeidsrecht    
Inleiding Europees arbeidsrecht    
Inleiding pensioenrecht    
Inleiding pensioenrecht    
Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht    
Nederlands arbeidsrecht in een internationale context    
Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht    
Overgang van onderneming in de private en publieke sector    
Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit een internationaal perspectief    
Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht    
Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid    
Werkzekerheid in het arbeidsrecht    
Wet arbeid vreemdelingen    
Wet werk en bijstand

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Arbeidsomstandighedenwet    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

PS-special

Algemeen bestuursrecht bij de uitvoering van de sociale zekerheid    
De ontwikkeling van de sociale werkvoorzieningsregelgeving    
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz    
De zorgverzekering voor iedereen    
Detachering in binnen- en buitenland    
Fraude    
Gezamenlijke huishouding in de sociale zekerheid    
Jeugdwet | 2014    
Jeugdwet | 2014-004    
Jurisprudentie over het vertrouwensbeginsel in de sociale zekerheid | Deel II: het slagen en falen van het beroep op het vertrouwenbeginsel    
Jurisprudentie Participatiewet    
Ook de vakantieregeling komt uit Europa    
Participatiewet    
Participatiewet | 2014    
PS special de zorgverzekering voor iedereen    
PS structuur uitvoerings-organisatie werk en inkomen    
Re-integratie instrumenten voor arbeidsgehandicapten    
Transitie jeugdzorg    
Vakantie en verlof    
Vakantie in juridisch perspectief    
Vermogenstoetsen in de sociale zekerheid    
Vrij verkeer van personen in 60 arresten    
Wet basisregistratie personen    
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | 2012    
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | 2014    
Wet langdurige zorg | 2015    
wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen    
Wmo    
Wmo jurisprudentie | 2012    
Wmo jurisprudentie | 2013    
WMO-jurisprudentie | 2014    
WMO-jurisprudentie 2017    
Wonen en werken over de grens    

Serie Collectief Arbeidsrecht

De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan | 4
De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Vakverenigingsvrijheid
Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten | deel 7    
Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten    
Wet op de ondernemingsraden    

Serie Individueel Arbeidsrecht

Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Ontslagrecht