dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Handboek Arbowet 2013-2014
ISBN
9789012577717

verschijningsdatum
19/03/2013

Personen

J. van Drongelen

Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Arbeidsomstandighedenwet    
Arbeidstijdenwet    
Arbeidstijdenwet
Arboinformatie 30, Jongeren en Arbeid
Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    
Arbowetgeving compact | Editie 2014/2015    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
CAO-recht    
Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden    
De Arbowet geschetst    
De Arbowet geschetst
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan | 4
De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz    
Effectief Verplegen | Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbeidstijdenwet
Handboek arbeidstijdenwet | editie 2013-2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2013/2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2014-2015    
Handboek Arbobeleidsregels | 2015-2016
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
Handboek arboregeling | 2014-2015    
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek Arbowet | 2015-2016
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbowet | 2017-2018    
Het minimumloon gebundeld    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Het sociaal plan
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Individueel arbeidsrecht | 1 Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | 3 ontslagrecht    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Individueel arbeidsrecht | Deel 2 Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Ook de vakantieregeling komt uit Europa    
Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing
Vakantie in juridisch perspectief    
Vakverenigingsvrijheid
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Verbod van werktijdverkorting
Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten | deel 7    
Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden    
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

J.A. Hofsteenge

Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    
Arbowetgeving compact | Editie 2014/2015    
De Arbowet geschetst    
De Arbowet geschetst
Handboek Arbobeleidsregels 2019 - 2020
Handboek arbobeleidsregels | 2013/2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2014-2015    
Handboek Arbobeleidsregels | 2015-2016
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
Handboek Arbobeleidsregels | 2017-2018    
Handboek Arboregeling 2019
Handboek arboregeling | 2014-2015    
Handboek Arboregeling | editie 2016/2017    
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek Arbowet 2019
Handboek Arbowet | 2015-2016
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbowet | 2017-2018    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

SDU Uitgever

ARAR verklaar | 2013    
Waarom is een blauwe maandag blauw?    
Hand(ig) boek zakelijk schrijven    
De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelick    
ARAR verklaard | 2015-2016    
Compendium samenwonen
Dossiervorming en Privacy voor HR-management
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Leren van ongevallen    
Zwangerschap en werk | AI-12    
KAM - managementsystemen    
Accreditatie en Kwaliteitzorg    
Arbo- en verzuimbeleid    
ArboInformatie 57, Nieuwe werkstijlen
Arbeidsvoorwaarden overheid | 2012-2013
Het sociaal plan in de praktijk    
ARAR verklaard | 2012-2013    
Asbest
Wetteksten | 2012    
Begrijpelijke werk en- veiligheidsinstructies    
Werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen    
Estate Planning    
Werken aan veiligheids-en gezondheidscultuur | 56    
Drukappartauur    
Persoonlijke beschermingsmiddelen: belied opzetten en in stand houden    
Arbeidsvoorwaarden Overheid | 2015-2016    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Participatiewet    
Brandmeldinstallaties    
Licht: Ontwerp, techniek en architectuur    
Aanbesteden doe je zo    
Werken met verontreinigde grond, verontreinigd (grond) water en verontreinigde waterbodem | 22    
Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht | 2005-2011
Rechtspositie burgemeester en wethouders | 2013
Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen 2016
Arbeidsrecht in de praktijk    
ARAR tabellen januari-juni 2013 | 2013 januari - juni    
Binnenmilieu | 2013    
Wet Bopz    
Het sociaal plan voor de overheid    
AI-45, Risicobeheersing    
Rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers Raads- en commisieleden | 2013 Raads- en comissieleden    
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek arbobesluit 2013-2014
Arbo- en verzuimbeleid (AI-01)    
Bestrijdingsmiddelen    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2012 Burgemeesters en wethouders    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2012    
Getijtafels voor Nederland | 2013    
Ongevallenonderzoek    

Uitgevers

Sdu Uitgevers