dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Planning and development law in the Netherlands
ISBN
9789463150125

verschijningsdatum
18/07/2016

Personen

F.A.M. Hobma

Inleiding Bouwmanagement    
Planning and development law in the Netherlands
Planning and development law in the Netherlands    
Recht voor ingenieurs    
Risico-identificatie bij locatieontwikkeling    

P. Jong

Planning and development law in the Netherlands
Planning and development law in the Netherlands    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Stichting Instituut voor Bouwrecht

Parlementaire geschiedenis omgevingswet    
Planning and development law in the Netherlands
Planning and development law in the Netherlands    
Bouwrecht in kort bestek    
Processuele rechtspraak van de raad van arbitrage voor de bouw    
Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken    
Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht    
Van het gebaande pad    
Juridisch handboek gebiedsontwikkeling    
Muurbloempjes en debutantes op ‘het onteigeningsbal’    
Sturing in de ruimtelijke ordening door Rijk en provincies    
UAV-GC 2005    
Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur    
Privaatrechtelijke Bouwregelgeving | 2017    
Jurisprudentie aanbestedingsrecht | 2016    
KOMPAS light Design Build    
Publiekrechtelijke toestemmingen en de UAV-GC 2005    
Handboek bouwen op weg naar de Omgevingswet    
De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht    
Het omgevingsplan, integraal en marginaal?    
Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten    
Jurisprudentie aanbestedingsrecht | 2017    
Toezicht en coördinatie in het bouwproces    
Gebruik ruimte    
Het wijzigen van de akte van splitsing in appartementsrechten    
Gebiedsontwikkeling in de nieuwe werkelijkheid    
A practical guide to Dutch building contracts    
Het eliminatiebeginsel in Nederland en Belgie    
Praktijkboek Duurzaam bouwen    
Het gebouwenpaspoort    
De klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure en de kaders van het Unierecht    
Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade    
Een materialenkadaster    
Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005 | 2020    
Praktijkboek Rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht bij de ­civiele rechter    
Handboek Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken    
De Veluwe versus de uitbreiding van luchthaven Lelystad    
Knock-for-knock in onshore construction contracts    
Handboek Juridische aspecten van werken met BIM
Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten