42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
Anna
Aurora bossa nova    
Bêste jonge    
Betterskip, Stip    
De aap foar de bokkewein    
De achttjin
De Grutte Griene Grizel
De koma-korrektor    
De weddenskip    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Dit is Stip    
DJ Elle    
Famke fan snie    
Foar altyd yn ús hert    
Friesland vandaag    
Fryslân, lân fan talen    
Goaiïngahuzen    
Grammatica Fries    
Hoe is it yn de romte?    
Hoi, Stip!    
Ik tel oant 100    
It aldermoaiste bisteboek    
It sinfol bestean    
Jip en Janneke    
Kapstok    
Kom út dy kraan!!    
Kuikentje vier    
Leafste leave    
Poetry route Leeuwarden
Pykje fjouwer    
Renger    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Skelte wol in skelter    
Sline yn it ferline    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Spletsj!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tiidwurden    
Tije    
Tomkes foarlêsfeest    
Tsien fan Hylkje    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Wurk    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Ynbyld    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
Zwerven in Fryslând