42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
Anna
Aurora bossa nova    
Bêste jonge    
Betterskip, Stip    
De aap foar de bokkewein    
De achttjin
De Grutte Griene Grizel
De koma-korrektor    
De weddenskip    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Dêr komt Tomke oan!    
Dit is Stip    
DJ Elle    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
Famke fan snie    
Foar altyd yn ús hert    
Friesland vandaag    
Fryslân, lân fan talen    
Goaiïngahuzen    
Grammatica Fries    
Hoe is it yn de romte?    
Hoi, Stip!    
Ik tel oant 100    
It aldermoaiste bisteboek    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
It sinfol bestean    
Jip en Janneke    
Kapstok    
Kom út dy kraan!!    
Kuikentje vier    
Leafste leave    
Poetry route Leeuwarden
Pykje fjouwer    
Renger    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Skelte wol in skelter    
Sline yn it ferline    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Spletsj!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tiidwurden    
Tije    
Tomkes foarlêsfeest    
Tsien fan Hylkje    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Wurk    
Wy geane hjoed op bearejacht    

Personen

Adnan Adil, Archv, Jurjen Backer Dirks, Freark J. Beuckens, Eerde Beulakker, Haye Bijlstra, Wim Bischot, Anna Marije Bloem, Boudewijn Boer, Lienke Boot, Felicity Brooks, Willemke Brouwer, Tsead Bruinja, Ernst Bruinsma, Nicola Butler, Jane Chisholm, Eppie Dam, Ankemarije Dam, Katie Daynes, Paul van Dijk, Julia Donaldson, Geartsje Douma, Douwkje Douma, Emily Dove, Lida Dykstra, Dick Eisma, Jacob van Essen, Claire Ever, Anton Feddema, Kester Freriks, Hylkje Goinga, Edwin de Groot, Linda de Haan, Ina Hallemans, Suzie Harrison, Victoria Harvey, Helen Oxenbury, Eeltsje Hettinga, Eric Hill, Alice Hoogstad, Mirjam van Houten, Kerst Huisman, Arjan Hut, Reitze J. Jonkman, Elske Kampen, Luuk Klazenga, Douwe Kootstra, Hans Koppen, Jo Lodge, Natalia Maroz, Hermien van der Meer, Aggie van der Meer, Hindrik van der Meer, Jurjen van der Meer, Dieuwke van der Meer-Posthumus, Nanne Nicolai, Ciska Noordmans, Auck Peanstra, Nina Peckelsen, Anne Peenstra, Riemkje Pitstra, Jan Popkema, Popke Popma, Christine Pym, Maartje Roos, Michael Rosen, Joke Scheffer, Marrit de Schiffart, Annie M.G. Schmidt, Elske Schotanus, Anna Sikkes, Dawn Sirett, Ytsje Steen, Sam Talpin, Sam Taplin, Jan Tiemersma, Geart Tigchelaar, Sophia Touliatou, Tsjerk Veenstra, Tjibbe Veldkamp, Willem Verf, Arjen P. Versloot, Monique Vogelsang, Nyk de Vries, Remco de Vries, Geart de Vries, Steffen Walentowitz, Rieneke Weidenaar, Fiep Westendorp, Gerda van der Wijk, Babs Wijnstra, Mindert Wijnstra, Willem Wilstra, Baukje Zijlstra