dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Friesland vandaag
ISBN
9789492176509

verschijningsdatum
16/05/2017

Personen

Hans Koppen

Friesland vandaag
Friesland vandaag    

NUR Codes (sub)

900 Sociale geografie algemeen

Ik ben ik    
De versplinterde samenleving    
Understanding the Behaviour of Cultural Tourists
Marokko    
Indonesie    
India    
Ostarbeit    
Anne Frank    
De roep van de stad    
Paramaribo brasa!    
Groningen onbewolkt    
Krimp!    
Armenie    
Turkije    
Maleisie & Singapore    
Congo    
Korea    
City strategy    
Klimaatbeleid in eurocrisitijd
Het Verlichtingskabinet
Veelzijdig in cassatie    
Een wereld apart    
Brugge, straten en pleinen
Noord-Holland platenboek    
Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering    
Waardegedreven leiderschap    
Buiten wonen in de stad    
Kusttoerisme: een tour de horizon
Check in / Check out    
Verborgen verleden    
De rationele optimist    
Basiskennis Aardrijkskunde    
Superdivers!    
Ik ben van Rottum    
Geografie en gevoel    
Het ABC van regiomarketing    
Nation-building and historiography in modern Turkey
Verdwenen dorpen in Nederland | 5 Zeeland    
Delflands kaarten belicht    
Holland    
Holland, 6-talig    
Amsterdam    
Amsterdam    
Amsterdam    
Historische atlas van de Biesbosch    
In de machinekamer van de politiek    
Brugge. Van Academiestraat tot Zwijnstraat | deel 2 - Straten en Pleinen
Het westen vijfmaal failliet
Creating comfortable climatic cities    
De Nederlandse poolexpeditie van 1882-1883    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Renger    
De achttjin
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Jip en Janneke    
Friesland vandaag
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Anna
De Grutte Griene Grizel
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Poetry route Leeuwarden
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?