dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Fryslân, lân fan talen
ISBN
9789492176219

verschijningsdatum
10/06/2016

Personen

Reitze J. Jonkman

Fryslân    
Fryslân, lân fan talen
Fryslân, lân fan talen    
The story of Frisian in multilingual Friesland    

Arjen P. Versloot

Fryslân    
Fryslân, lân fan talen
Fryslân, lân fan talen    
The story of Frisian in multilingual Friesland    

NUR Codes (sub)

520 Regionalia algemeen

Nederland Wereldland
Vier seizoenen Zuuk    
The soft atlas of Amsterdam    
Oerpolder    
L'Abbaye d'Orval | 1 Lorsque parlant les pierres
Ath
Ath | II Les villages
Ans
Blegny
Châtelet | 2    
Binche | 2
De Haan | III    
Diest    
Expo '58 | Ambiance!    
Frameries    
Dudelange = Dudelingen | 2    
Chatelet
L'Entite De Chaumont-Gistoux
Dudelange = Dudelingen
Fontaine-l'Eveque
Charleroi
Gistel | 2    
La Hesbaye    
Ham-sur-Heure | II
Le Centre
De Abdij van Orval | 1 Als stenen spreken    
Jumet    
Jurbise | 3    
La Louviere    
Jumet
La Louvière | 2 Les Hameaux    
Landen | 2    
Marche-en-famenne | Hotton et rendeux    
Mont-sur-marchienne | II    
Nieuwpoort    
Nivelles | II    
Oostkamp    
L'Entite D' Ottignies | II    
Archiefbeelden Vier Brusselse Begraafplaatsen = Quatre cimetiers de Bruxelles    
Liege | II
Marche-en-Famenne
Mont-sur-Marchienne
L' Entite D' Ottignies
Oupeye
L'Entite de Saint-Ghislain
Thuin
Tournai
Virton Saint-Mard
Vise-sur-Meuse
Vise-sur-Meuse | II

610 Taal en cultuur algemeen

De opleiding tot redenaar    
Vertelduivels    
The Dutch Tongue    
Teamrol & taal    
El Ventilador - Libro del alumno + CD + DVD
Mystère aux Antilles + CD - A1-A2
Hoe we onszelf voor de gek houden    
Boeken onder vuur    
Hardrijderijen in Friesland    
Beware of paratext !
Standaard woordenboek Nederlands Latijn
Behoud de begeerte    
Der Naturen Bloeme    
Taaltoerisme    
Sfar so far    
Patroon en argument    
Alles over Tolkiens Midden-aarde voor Dummies    
Gezegden en uitdrukkingen in de streektaal
BRILL 325 jaar uitgeven voor de wetenschap    
Over de dichter als dichter    
Ypres Diary 1914-15
De geometrie van de Schepping    
Ankura    
Onbegonnen werk    
Prisma Voorzetsels
De wondere wereld van doven    
Sinterklaasgeheimen    
Goed bewaarde winkelinterieurs; Interieurs de magasins le passe au present    
Cultuur is beleven    
De stijl van de uitgever    
Bijlezen    
Identiteit en locatie in de hedendaagse literatuur    
Spoedcursus humor    
Inwijding    
Schrijven vanuit je hart    
Dat is andere taal!    
Door de bril van de taal    
Dakhazen en bretelpiano's    
Dracula heeft echt geleefd    
Vir ons mense wat Hollands praat    
ABC van de literaire kritiek    
Space in archaic Greek lyric
Ik, cyborg    
Schrift in Japan    
Oud Schrift in Limburg    
Buitengewone bibliotheken
I have it in my own hands    
Lexicon van Nederlandse archieftermen    
De (on)zichtbare schoonheid
De vertoning    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel