dit werk kent de volgende uitvoeringen

Personen

Jan Popkema

Basisgrammatica Fries    
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu    
Frisian Grammar    
Grammatica Fries
Grammatica Fries    
Tiidwurden    

NUR Codes (sub)

620 Nederlandse taal- en letterkunde algemeen

Botanisch woordenboek    
Check je brief    
Handboek Redactie
Handboek zakelijk Engels
Check je tekst    
Check je sociale media    
De Mulisch Mythe    
Van dale middelgroot woordenboek Spaans-Nederlands    
Woordenboek nieuwgrieks-nederlands    
Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen
Standaard woordenboek Latijn-Nederlands
Prisma woordenboek Nederlands-Nieuwgrieks    
Nieuwgrieks-Nederlands    
Kramers Het juiste woord    
Ik ben God de Vader niet    
Op eenzame hoogte    
Patroon en argument    
Nederlandse letterkunde voor Dummies    
Dyslectisch... en dan?    
Praktische cursus Nederlands voor juristen    
Hoe schrijf je dat?    
Woordenboek Nederlands-Hebreeuws    
Woordenboek Hebreeuws-Nederlands    
Wereld in woorden    
Stemmen op schrift    
Schrijven voor het web en sociale media    
Prisma rijmwoordenboek    
Een bestseller schrijven voor Dummies    
Op de hielen
Heimwee naar Heerlen    
Camera Obscura    
Prisma woordenboek Nederlands-Italiaans    
Prisma Voorzetsels
Langs gevelstenen, sloppen en paleizen    
Dialectatlas van het Nederlands    
Onder de blauwe oneindigheid    
Duits voor zelfstudie    
Zo doen wij dat nu eenmaal    
Song- en liedteksten schrijven    
Nederlands-Tsjechisch woordenboek
Tsjechisch Nederlands Woordenboek    
Gekweekte regels    
De gong en de rookberg    
Nederlands voor taalhelden 5 ex.
Beknopte grammatica van het Nederlands    
Dwaalspoor dyslexie    
Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Spaans    
Van Dale klein woordenboek van de Nederlandse taal    
Meer zuurs dan zoets    
Heb je nou je zin!    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel