dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
ISBN
9789492176530

verschijningsdatum
15/05/2017

Personen

Freark J. Beuckens

Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    

Popke Popma

Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    

Tsjerk Veenstra

Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    

Kerst Huisman

De Ariaantjesaga    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Opstand in de turf    
Terpen in Friesland | Bornmeer, 2014    

Haye Bijlstra

De academiebibliotheek te Franeker anno 1601    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    

NUR Codes (sub)

680 Geschiedenis algemeen

De opleiding tot redenaar    
Wilhelmina | Krijgshaftig in een vormeloze jas    
Het bolwerk van de vrijheid    
De oude Grieken    
Ik, Geronimo    
Ondergang van het romeinse ryk
Een zee van tijd
Watersnood    
Oorlogskinderjaren - grote letter uitgave
First World War in 100 Objects
Remembering Tommy
Great War Britain
Female Tommies
Koning Willem II    
Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog    
Beatrix    
Biografie Drees 5 delen in cassette
De derde stad van Holland | 1    
Antisemitisme    
Standrechtelijk doodgeschoten
12 in 40    
Vervolgde componisten in Nederland    
De canon van Nijmegen    
Breken met het verleden    
Sinterklaaslexicon    
Le Groupe de Sabotage Marshal    
L'entite de Lens    
Laat ons nu eerst een Te Deum zingen    
Het communistisch manifest    
Het teruggevonden licht    
Horatio Nelson: pocket Giants
Alfred the Great : Pocket Giants
Fighter Pilot
The Final Over: The Cricketers of Summer 1914
Survivor of the Warsaw Uprising: My Boyhood War
The Armoured Campaign in Normandy, june-August 1944
Young, Brave and Beautiful
Love and War in the WRNS: Letters Home 1940-46
The Queen and Mrs Thatcher
An Elizabethan Assassin
Britain's Lost Lines
Juliana & Bernhard    
Leef gelukkig!    
Over leven in de melk en daarnaast    
De last van veel geluk    
Ovittius' Metamorphosen
Politieke geschiedenis Belgie    
Hitler: een onstuitbare opgang ?    
Oerpolder    
Klewang en Koran

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel