dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Tiidwurden
ISBN
9789492176790

verschijningsdatum
02/04/2018

Personen

Dick Eisma

Dat kin de brune net luke    
It is mei sizzen net te dwaan    
Tiidwurden
Tiidwurden    

Jan Popkema

Basisgrammatica Fries    
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu    
Frisian Grammar    
Grammatica Fries    
Tiidwurden
Tiidwurden    

NUR Codes (sub)

110 Talen algemeen

Gramática básica - Libro versión inglesa
Version Originale 2 livré de l´élève + CD + DVD
Nouveau Rond-Point 2 cahier d´activités + CD
KGT | 2e editie
Typisch Nederlands | Niveau 4    
Typisch Nederlands | Niveau 3    
Hotel Hallo    
Station | Nederlands vmbo BK 2 Van a tot Z    
Voorbereiding op werk
Station | Spanning en sensatie Vmbo KGT | Nederlands Bovenbouw    
Minerva | 1    
Nooit meer fouten tegen -d, -t of -dt.    
VIA 3F BBL
Station | Leesvaardigheid 2 vmbo KGT Economie    
Station. Klaar voor je toekomst | Leesvaardigheid 2 vmbo KGT - Techniek Techniek    
Basisboek journalistiek    
Seneca    
Onderweg    
VIA | 3F Sport & Bewegen | Werkboek    
Schrijf Vaardig | 1    
Woordenboek Grieks Nederlands
Vaktaal
Studeo    
Margoo    
Echt waar?!    
Onderweg    
Taal op niveau | Luisteren 2F    
Library | vmbo kgt - Techniek Listening 1    
Library | vmbo KGT algemeen Listening 1    
Station Mijn smaak fictie 2 | vmbo KGT alle sectoren    
Livius, koningen en helden van het vroege Rome    
Ready steady 1    
Ready steady 2    
Arche | 8 Medea en Thesmoforiazousai    
Library | Speaking 1 sector Zorg & Welzijn | Engels bovenbouw VMBO KGT    
Library | Vmbo KGT 3/4 sector Techniek | Speaking 1    
Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders | 1 Nederlands voor buitenlanders | Oefenboek    
Library | vmbo BK sector Zorg & Welzijn | Listening 2    
Station | vmbo BK Sector Groen | Nederlands Bovenbouw    
Station | vmbo KGT - Groen | Leesvaardigheid 2    
KleurProef    
KleurProef    
Library | Listening 1 vmbo KGT groen    
Dát is Grieks voor mij-notitieboek
Station | vmbo KGT Sector Zorg & Welzijn | Nederlands bovenbouw    
VIA 2F Onderwijsassistent werkboek    
Library | Bovenbouw | 2 Writing
De hond in de pot    
VIA | 2F Detailhandel | Werkboek    
Dutch with ease pack CD

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Jip en Janneke    
Renger    
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?    
It Kadootsje - Het Cadeautje    
Dêr komt Tomke oan!    
Dweiltrochwiet/Kleddernat    
De Grutte Griene Grizel