dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Tiidwurden
ISBN
9789492176790

verschijningsdatum
02/04/2018

Personen

Dick Eisma

Dat kin de brune net luke    
It is mei sizzen net te dwaan    
Tiidwurden
Tiidwurden    

Jan Popkema

Basisgrammatica Fries    
De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu    
Frisian Grammar    
Grammatica Fries    
Tiidwurden
Tiidwurden    

NUR Codes (sub)

110 Talen algemeen

Students' Basic Grammar of Spanish
Version Originale
Nouveau Rond-Point
Basiscursus Nederlands voor buitenlanders | Nederland-Italiaans | woordenlijst    
KGT | 2e editie
Mondelinge taalvaardigheid | Nederlands vmbo BK 1    
VakTraject Nederlands    
New interface | 1 vwo; Purple label | Coursebook    
New interface | 1 vmbo-kgt; Yellow label | Coursebook    
New interface | 1 vmbo-t/havo/vwo; Blue label | Coursebook    
Verbeter je Nederlands
Typisch Nederlands | Niveau 4    
Typisch Nederlands | Niveau 3    
Hotel Hallo    
Digo Yo | 2    
Naar Nederland | Nederlands - Francais    
Gin gelul    
Station | Nederlands vmbo BK 2 Van a tot Z    
Station | Nederlands vmbo KGT 2 over de grens    
Voorbereiding op werk
Hollandaca konubuyor musunuz? Spreekt u Nederlands?    
Hulpboekje Nederlandse grammatica voor anderstaligen    
Chinees? 'n Makkie | 3    
Route 2F | Nederlands schrijfvaardigheid deel 2    
Route 2F | Nederlands Schrijfvaardigheid-deel 3    
Route 2F | Nederlands Schrijfvaardigheid deel 4    
Tadjwiedregels    
Arabisch voor beginners | 1    
Kanji    
Paspoort voor Rusland | 1 | Tekstboek    
VIA | 1F Groen | Werkboek    
Station | Spanning en sensatie Vmbo KGT | Nederlands Bovenbouw    
Minerva | 1    
Nooit meer fouten tegen -d, -t of -dt.    
VIA 3F BBL
Grammafoon    
Station | Leesvaardigheid 2 vmbo KGT Economie    
Station. Klaar voor je toekomst | Leesvaardigheid 2 vmbo KGT - Techniek Techniek    
Pallas | 4 Griekse grammatica    
Basisboek journalistiek    
VIA werkboek 1F Zorg & Welzijn | 1F Zorg & Welzijn    
Vlekkeloos Nederlands    
Seneca    
Onderweg    
Route 2F, Nederlands voor niveau 2F | 3    
Zelf starten met Nederlands pakket    
VIA | 3F Sport & Bewegen | Werkboek    
Vlekkeloos Nederlands | Spelling werkwoorden taalniveau 1F en 2F    
Vlekkeloos Nederlands | taalniveau 1F en 2F    
Help! | Helpt u mij even?    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Renger    
De achttjin
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Jip en Janneke    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Anna
De Grutte Griene Grizel
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Poetry route Leeuwarden
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?