Werken

100x Tomke | 2    
11-Stedenkoorts    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
Alde leafde    
Anna
As nomaden yn tinten teplak \ Als nomaden in tenten terecht    
Aurora bossa nova    
Bart en Bouke    
Basisgrammatica Fries    
BBQ    
Beppe, fertel!    
Bertus Bear syn drokke dei    
Bêste jonge    
Betterskip, Stip    
BOEM! Lytse Ûle    
Buorkerijbisten    
Buorman Brombear    
Dat kin de brune net luke    
De aap foar de bokkewein    
De achttjin
De avonturen van Oebele en Abele    
De avonturen van/de aventoeren fan Auke    
De bisteboel fan omke Roel    
De canon van de geschiedenis van Fryslan in 11 en 30 vensters    
De fertelbeam    
De Gruffalo    
De Grutte Griene Grizel
De koma-korrektor    
De lytse gruffalo    
De moaiste Fryske foarnammen
De natoer    
De skippers fan de Kameleon    
De triennen fan Cheetah    
De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp    
De weddenskip    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Dêr is se dan! En wat no?    
Der komt de trein    
Der leit in krokodil under myn bed    
Dit is Stip    
DJ Elle    
een debat zonder einde    
Famke fan snie    
Fan de lytse mol dy't witte wol    
Fete    
Foar altyd yn ús hert    
Friesland vandaag    
Frisian Grammar    
Frou mei mandoline op sofa    
Fryske Frijbûtsers
Fryslân    
Fryslân, lân fan talen    
Geldzucht en godsvrucht    
Gewoan gek op skiednis    
Goaiïngahuzen    
Grammatica Fries    
Grutte Pier    
Hâldsto altyd fan my?    
Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad    
Heit, fertel!    
Het achterhuis    
Het grote poepconcours    
Hoe is it yn de romte?    
Hoi, Stip!    
Hop hop hynke    
IDS
Ik ek fan dy    
Ik tel oant 100    
Ik wurd mem!    
Ik, Anna    
In echt famke    
In echte jonge    
In frjemd aai    
In hûs foar Harry    
In kop as in almenak    

Personen

Adnan Adil, Afûk, Maaike van den Akker, Amery, Coen Annema, Archv, Gieneke Arnolli, Claire Babin, Jurjen Backer Dirks, Jelle Bangma, Erik Betten, Freark J. Beuckens, Eerde Beulakker, Peter Bezemer, Karen Bies, Haye Bijlstra, Marion Billet, Wim Bischot, Quentin Blake, Anna Marije Bloem, Boudewijn Boer, Pieteke de Boer, Rinze Boersma, Lienke Boot, Tryntsje Bottema, Paule du Bouchet, Pascal Brander, Felicity Brooks, Tsead Bruinja, Ernst Bruinsma, Nicola Butler, Marijke Buurlage, Albert Buursma, Vanessa Cabban, Stephen Cartwright, Jane Chisholm, Marga Claus, Aart Cornelissen, Sarah Courtauld, Eppie Dam, Ankemarije Dam, Katie Daynes, Frank Den Oudsten, Iris Deppe, Rosie Dickins, Paul van Dijk, Julia Donaldson, Geartsje Douma, Douwkje Douma, Emily Dove, Lida Dykstra, Dick Eisma, D. Eisma, Jonathan Emmett, Eva Eriksson, E. Eriksson, Wolf Erlbruch, Jacob van Essen, Claire Ever, Mirka Farabegoli, Anne Feddema, Anton Feddema, Ciara Flood, Anne Frank, Tor Freeman, Kester Freriks, Guido Van Genechten, Hylkje Goïnga, Geert Gratama, Geart Gratama, Emily Gravett, Ate Grijpstra, Edwin de Groot, Ate Grypstra, Josse de Haan, Linda de Haan, Annemarie van Haeringen, Ina Hallemans, Ida Hallemans, Suzie Harrison, Victoria Harvey, Carla van der Heijde, Bettina Herre, Petra Hesmerg, Erik Hesmerg, Eeltsje Hettinga, Hichtum, Eric Hill, Elske Hindriks, Carolien Hoekstra, Werner Holzwarth, Holzwarth, Alice Hoogstad, Mirjam van Houten, Marjet Huiberts, Kerst Huisan, Kerst Huisman, J.J. Huizinga, Arjan Hut, Sytse Jansma, Anita Jeram, A. Jeram, Tom Johnston, Reitze J. Jonkman, Elske Kampen, Luuk Klazenga, Marijke Klompmaker, Douwe Kootstra, Hans Koppen, Roelof Koster, Rindert Kromhout, Torben Kuhlmann, Y.B. Kuiper, Yme Kuiper, Lineke Kuiper, Catherine Leblanc, Nancy Leschnikoff, Suzanne Levesque, Barbro Lindgren, Jo Lodge, Bert Looper, S. MacBratney, Macbratney, Mack, Natalia Maroz, Dick Matena, Sam McBratney, Hermien van der Meer, Aggie van der Meer, Geart van der Meer, Hans van der Meer, Heremien van der Meer, Hindrik van der Meer, Jurjen van der Meer, Dieuwke van der Meer-Posthumus, Wolfgang Metzger, W. Metzger, Janny van der Molen, Huub Mous, J. Munnik, Nanne Nicolai, Han Nijdam, Ciska Noordmans, Gary Ombler, Jeanine Otten, Helen Oxenbury, Auck Peanstra, Auke Peanstra, A. Peanstra, Nina Peckelsen, Anne Peenstra, Riemkje Pitstra, Riemke Pitstra, R. Pitstra, Jan Popkema, Popke Popma, Dieuwke Posthumus, D. Posthumus, Mirjam Pressler, Daniela Prusse, Christine Pym, Yke Reeder, Maartje Roos, Michael Rosen, Roelof van der Schans, Joke Scheffer, Axel Scheffler, Marrit de Schiffart, Annie M.G. Schmidt, Elske Schotanus, Meindert Schroor, Ingrid Schubert, Dieter&Ingrid Schubert, Anna Sikkes, Dawn Sirett, Skelte Siweris Braaksma, Bernard Smild, Jacobus Q. Smink, Reitse Spanninga, Tryntsje Spanninga, Ytsje Steen, Alexander Steffensmeier, Natascha Stenvert, Rindert Straatsma, S. Sybrandy, Sam Talpin, SAM TAPLIN, Britta Teckentrup, Eve Tharlet, Jan Tiemersma, Geart Tigchelaar, Jan Tijsma, Leo Timmers, Stephan Timmers, Sophia Touliatou, P. van Tuinen, Leen Van Durme, Tjerk Veenstra, Tsjerk Veenstra, Tjibbe Veldkamp, Willem Verf, Dolf Verroen, Arjen P. Versloot, Annelys de Vet, J. Vledder-v.d. Knoop, J. Vledder-van der Knoop, Janny Vledder-van der Knoop, Monique Vogelsang, Bernard Vredeman, Jacques Vriens, Nyk de Vries, Remco de Vries, D.P. de Vries, Geart de Vries, Martin Waddell, Thys Wadman, Steffen Walentowitz, Rieneke Weidenaar, Fiep Westendorp, G. van Wijk, Gerda van der Wijk, Babs Wijnstra, Mindert Wijnstra, Ids Willemsma, Willem Wilstra, Helen Wood, Max Wouda, Baukje Wytsma, Baukje Zijlstra