Bart en Bouke    
Basisgrammatica Fries    
Buorman Brombear    
Dêr is se dan! En wat no?    
Hâldsto altyd fan my?    
Hasto Oaljefant sjoen?    
IDS
In hûs foar Harry    
It grutte foarlêsboek II    
It leafst bin ik in fûgel
Koesboek    
Krûpelhintsjes    
Lytse Protter    
Mei ik yn dyn pemper sjen?    
Prinses Pompebledsje    
Sex to the Max    
Sykje
The story of Frisian in multilingual Friesland    
Winterwille mei Stip    
Ynstruminten | diel 2