Werken

Dat kin de brune net luke    
It is mei sizzen net te dwaan    
Tiidwurden