dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Spletsj!
ISBN
9789492176110

verschijningsdatum
25/11/2015

Personen

Jo Lodge

BOEM! Lytse Ûle    
Het jakkiekakkiemonster    
Kiekeboe!    
Kiekeboe!
Oh oh, wat een grote dino!    
Spletsj!
Spletsj!    

Hermien van der Meer

Bernebibel    
Bertus Bear syn drokke dei    
Betterskip, Stip    
Buorkerijbisten    
Buorman Brombear    
De fertelbeam    
De Gruffalo    
De Grutte Griene Grizel
De lytse gruffalo    
De natoer    
Dêr is se dan! En wat no?    
Dit is Stip    
Hâldsto altyd fan my?    
Hasto Oaljefant sjoen?    
It aldermoaiste bisteboek    
It aldermoaiste Dinoboek    
It aldermoaiste trekkerboek    
It grutte foarlêsboek II    
Jezus wurdt berne    
Jonge bisten    
Mol hat in geheim    
Mol yn 'e snie    
Omdat ik sa wiis mei dy bin    
Spletsj!
Spletsj!    
Stip en syn beppe    
Stip en syn pake    
Stip kin al telle    
Wat rydt dêr    
Wekker wurde!    
Winterwille mei Stip    
Wy ha der in geitsje by!    
Ynstruminten    

NUR Codes (sub)

270 Kinderboeken diversen

Hoort U mij?    
Tijs    
Een haan gaat op wereldreis    
Stap maar op mijn bezemsteel    
Dieren om ons heen    
Dank je wel, lekkere appel!    
Dokter de Soto    
Het verhaal van Babar het olifantje    
Borre en de nachtzwarte kat    
O, wat mooi is Panama!    
Hopeloos verliefd    
Dokter Me Di Cin    
De buitelende baby in mama's buik    
Jij en ik
Vrolijk rondje dieren van Cee
Muis op de kermis    
Klikklikklik!    
Gigantosaurus    
Babsisbibliotheek Prentenboeken (12 titels)
Facts en tips | Kinderopvang
Zeg dat dan
De soapstory van Zoë Zwabber en Sam Spons
Piet is ziek    
Moooi!
Tádá
Koning Winter valt in het water    
Ver weg, dichtbij    
Alice in Wonderland    
De Gruffalo    
Anna en haar lieve familie    
Vis wil ook mee    
Gebaren met Lotte & Max | Boerderijdieren    
De keuken van Barbamama ; De picknick van de Barbapappa's ; Barbapapa en de baby    
Welterusten, Dikkie Dik!    
Waar is de rode ridderhelm?    
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft (5 ex.)    
Plantensprookjes    
Tomte Tummetot    
Pelle's nieuwe kleren    
De Kabouterkinderen | Mini-Editie    
Hansje in 't Bessenland | Mini-Editie    
Het zonne-ei    
Olle's skitocht    
Okke, Nootje en Doppejan    
Het bloemenfeest    
Annika    
Het jaar rond    
Kan ik er ook nog bij? | Kleine editie    
Een dikke vette pannekoek    
Lente    

Imprints

Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

Renger    
De achttjin
Hoi, Stip!    
Tije    
Kom út dy kraan!!    
Stip syn moaiste ferhalen    
Tsien fan Hylkje    
Tomkes foarlêsfeest    
Fryslân, lân fan talen    
Skelte wol in skelter    
Foar altyd yn ús hert    
Bêste jonge    
Spletsj!
Spletsj!    
Goaiïngahuzen    
Zelfs een Tibetaan belandt uiteindelijk in zee    
De aap foar de bokkewein    
Aurora bossa nova    
Betterskip, Stip    
Pykje fjouwer    
Leafste leave    
Kuikentje vier    
Ynbyld    
Jip en Janneke    
Friesland vandaag    
Deiboek fan in Fryske soldaat yn Indië    
Spetter, spetter ... en oare ferskes    
Ik tel oant 100    
DJ Elle    
Sirkus PeM en de ûlewapper    
Wy geane hjoed op bearejacht    
Zwerven in Fryslând    
42 Fûgels oan ús kusten 42 Vögels van uns Küsten    
De weddenskip    
It sinfol bestean    
Anna
De Grutte Griene Grizel
Wurk    
Kapstok    
De koma-korrektor    
Famke fan snie    
Poetry route Leeuwarden
Sline yn it ferline    
Wa kin skiede fan in freon    
Wêr bisto, lyts oaljefantsje?    
Wêr bisto, lytse foks?    
Dit is Stip    
It aldermoaiste bisteboek    
Grammatica Fries    
Tiidwurden    
Hoe is it yn de romte?