Werken

(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder    
Aanbevelingen ter verbetering vh vestigingsklimaat voor ondernemingen    
Algemeen fiscaal bestuursrecht    
Einde DGA-pensioen in eigen beheer    
Fiscale methodologie    
Geruisloze terugkeer uit de bv    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Herziening in belastingzaken    
Herziening in belastingzaken
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014    
Met oog voor detail
Mr. J. Verburg (1924-2017)    
Omtrent verwijzing    
Omtrent verwijzingsinstructies    
Over H.J. Doedens    
Over H.J. Hellema (1900-1982)    
Springende punten    
Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken    
Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie    
WelBeraden    
Wetgeving belastingrecht 2019    

Reeksen

Boom fiscale jurisprudentie

Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2017/2018    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014    

Boom fiscale studieboeken

Belastingen als moreel fenomeen    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
Casuistiek vennootschapsbelasting    
Casuistiek vennootschapsbelasting    
Casuistiek vennootschapsbelasting    
Fiscaal boekhouden    
Fiscale behandeling van de DGA    
Fiscale behandeling van de DGA    
Fiscale behandeling van de DGA    
Fiscale behandeling van de DGA    
Fiscale methodologie    
Fiscsaal boekhouden    
Grondslagen internationaal belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Hoofdzaken formeel belastingrecht
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Internationaal belastingrecht
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2012-2013
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2014-2015    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2016/2017    

Boom Juridische wettenbundels

European labour law legislation    
Tekstuitgave KEI    
Tekstuitgave privacyverordening    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Wet werk en zekerheid (WWZ) | 2016    
Wet werk en zekerheid 2017    
Wetgeving belastingrecht 2019    
Wetgeving internationaal privaatrecht 2019/2020
Wetgeving sociaal recht | 2014/2015    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2016/2017    
Wetgeving sociaal recht | 2017/2018    
Wetgeving sociaal recht 2018/2019    
Wetgeving sociaal recht 2019/2020
Wettenbundel financieel recht | 2015/2016    
Wettenbundel financieel recht | 2016/2017    
Wettenbundel financieel recht | 2017/2018    

Fed fiscale brochures

Bedrijfsmiddel    
Belastingheffing van coöperaties    
Bestuurdersaansprakelijkheid    
Btw en internationaal dienstenverkeer    
Btw en internationaal goederenverkeer    
De bosbouwvrijstelling    
De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969    
De eigen woning    
Economische eigendom    
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990    
Fiscale beleggingsinstellingen    
Fiscale voorraadwaardering    
Geruisloze omzetting    
Geruisloze terugkeer uit de bv    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Herziening in belastingzaken    
Internationale aspecten van schenkings- en successierecht    
Onzakelijke leningen    
Totale winst in de vennootschapsbelasting    
Waarde in het economisch verkeer    

Fed fiscale studieserie

Algemeen fiscaal bestuursrecht    
Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Algemene wet inzake rijksbelastingen    
AWBZ en Zvw    
Belastingrecht in hoofdlijnen    
Belastingrecht in Hoofdlijnen    
Belastingrecht in Hoofdlijnen    
Bestuurlijke boeten in het belastingrecht    
Bestuurlijke boeten in het belastingrecht    
De juridische organisatie van de onderneming    
De nieuwe jaarverslaggeving    
Decentrale heffingen    
Decentrale heffingen    
Dividendbelasting    
European Tax Law    
Fiscaal straf- en strafprocesrecht    
Hoofdzaken milieuheffingen    
Hoofdzaken milieuheffingen    
Hoofdzaken vennootschapsbelasting    
Hoofdzaken vennootschapsbelasting    
Hoofdzaken winst uit onderneming    
Hoofdzaken winst uit onderneming    
Inkomstenbelasting    
Internationaal belastingrecht    
Internationaal belastingrecht    
Invordering van belastingen    
Leidraad overdrachtsbelasting    
Loonheffingen    
Loonheffingen | 2018    
Omzetbelasting    
Omzetbelasting    
Procesrecht in belastingzaken    
Procesrecht in belastingzaken    
Wet waardering onroerende zaken    
Wet waardering onroerende zaken    

Fed's fiscale brochures

Algemene rechtsbeginselen en BTW    
Bedrijfsmiddel    
Belastbaar resultaat uit ovirge werkzaamheden    
Belastingplicht in de vennootschapsbelasting
Belastingplicht in de vennootschapsbelasting    
Bestuurdersaansprakelijkheid    
Cassatie in belastingzaken
Common consolidated corporate tax base (CCCTB)    
De 30 procent regeling    
De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969    
De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
De bosbouwvrijstelling    
De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969    
De eigen woning    
De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting    
De fiscale vaststellingsovereenkomst    
De juridische fusie
De landbouwvrijstelling    
De vermogensrendementsheffing    
Emigratie en liquidatie van vpb-lichamen
Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB    
Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb    
Fiscale voorraadwaardering    
Geruisloze omzetting    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Goed koopmansgebruik    
Herinvesteringsreserve in kort bestek
Herziening in belastingzaken    
Herziening in belastingzaken
Het fiscale loonbegrip na 2000
Het inkomen van buitenlandse belastingplichtigen    
Het tonnageregime    
Instellingen van algemeen of sociaal belang    
Ketenaansprakelijkheid    
Loonheffingen in internationaal verband    
Nederlands belastingrecht in Europees perspectief    
Omzetbelasting en onroerend goed    
Omzetbelasting in land-, tuin- en bosbouw    
Oninbare vorderingen in de BTW bij faillissement    
Overdrachtsbelasting en onroerendezaaklichamen
Pensioen in de loonsfeer    
Pensioen in de loonsfeer
Pensioen in de winstsfeer    
Schenken en vererven van ondernemingsvermogen
Subsidies en BTW    
Subsidies en BTW    
Totale winst in de vennootschapsbelasting    
Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting    
Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing    
Waardering van incourante aandelen voor belastingheffing    
Winstdrainage
Winstsplitsing

Fiscaal actueel

(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder    
Actualiteiten Overdrachtsbelasting    
Autobelastingen    
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010    
BTW en e-commerce    
De Anglo-Amerikaanse trust
De herziene eigenwoningregeling    
De herziene eigenwoningregeling    
De herziene Successiewet 1956    
De herziene Successiewet 1956
De jacht op buitenlands vermogen
De onzakelijke lening    
Einde DGA-pensioen in eigen beheer    
Einde DGA-pensioen in eigen beheer    
Fiscale aspecten van Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie    
Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie    
Flex BV    
Geefwet    
Het nieuwe compartimenteren    
Onzakelijke leningen    
Verhuurderheffing    
Werkkostenregeling    
Wet DBA    
Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid    

ZIFO-reeks

Aanbevelingen ter verbetering vh vestigingsklimaat voor ondernemingen    
Bitcoins    
Boek 2 BW, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten - stand van zaken en blik vooruit    
De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa    
De veranderende rol van toezichthouders in de financiele sector    
Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en splitsing    
Herstructurering en insolventie naar een scheme of arrangement    
Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen    
Ontwikkelingen rond pensioenen en pension fund governance    
Postmoderne rechtsvormen    
Reporting, controle en toezicht    
Waardering van aandelen na Unit4    
Wie is de aandeelhouder?