Werken

'... om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ...'    
Aansprakelijkheid voor schade    
De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw    
De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
In de schaduw van het slachtoffer    
Ongerechtvaardigde verrijking    
Onrechtmatige overheidsdaad    

Reeksen

Ars aequi cahiers privaatrecht

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?
Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed    
Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht
Civiele cassatie    
Civiele cassatie    
Conflictoplossing en scheidingsrecht    
Contracten met de overheid    
Crowdfunding
De bancaire kredietovereenkomst    
De Hoge Raad en de twee-wegenleer    
De privaatrechtelijke dwangsom    
De privaatrechtelijke dwangsom
Erfpacht
Executie(ver)koop van onroerende zaken
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)
Fusie en overnames in Nederland    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
International Criminal Law | 2009/2012    
Karakteristiek van het privaatrecht    
Letters of intent    
Medische aansprakelijkheid - tweede druk
Natrekking, vermenging en zaaksvorming    
Ongerechtvaardigde verrijking    
Persoonlijke zekerheden
The Netherlands Commercial Court
Uitleg van schriftelijke contracten    
Verkrijging door verjaring    
Voorwaardelijke verbintenissen    

Ars Aequi Cahiers rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis

'... om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ...'    
De wet en de interpretatie van een overeenkomst
De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw    
De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum    

Letselschadereeks

In de schaduw van het slachtoffer    

Monografieen BW

Aanneming van werk    
Aansprakelijkheid voor schade
Aansprakelijkheid voor schade    
Aard en opzet van het vermogensrecht    
Afstand van recht    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
Algemene voorwaarden    
B14 Bevrijdende verjaring    
B49b Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame    
Bezit en rechtsgevolgen van bezit    
Borgtocht    
Bruikleen, verbruikleen en geldlening    
Burenrecht
Burenrecht    
Consumentenkoop    
Consumentenkrediet    
Consumentenrecht    
De arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)    
De geneeskundige behandelingsovereenkomst    
De overeenkomst in het algemeen    
Dwingend en aanvullend recht    
Eigendom in het algemeen en eigendom van roerende zaken
Eigendomsvoorbehoud    
Erfpacht en opstal
Erfpacht en opstal    
Erfrecht    
Erfrecht van de langstlevende    
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot    
Europees Privaatrecht    
Europees Privaatrecht    
Executele en bewind    
Executele en bewind    
Gemeenschap    
Het nieuw BW overzee    
Hypotheek    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
IPR en BW    
Koop van onroerende zaken    
Mandeligheid en erfdienstbaarheden    
Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten    
Misbruik van bevoegdheid    
Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame    
Nakoming    
Niet-nakoming van verbintenissen    
Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten    
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken    
Onrechtmatige daad | Algemene bepalingen    
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken    
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
Ontbinding van overeenkomsten    
Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties    
Opschortingsrechten    
Order- en toonderpapieren    
Overdracht    
Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen    
Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Pandrecht    
Rechterlijke matiging van schulden    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Redelijkheid en billijkheid    
Reële executie    
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2018    
Samenloop    
Schadevergoeding | 1 algemeen
Schadevergoeding | Algemeen 2 | losdelig handboek    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Schadevergoeding: personenschade    
Schadevergoeding: personenschade    
Schenking en gift    
Schenking en gift
Schuldeisersverzuim    
Verbintenissen tot betaling van een geldsom    
Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst    
Verrekening    
Verzekering    
Volmacht    
Voorrechten en retentierecht    
Vruchtgebruik
Vruchtgebruik    

Monografieen Privaatrecht

Achtergestelde vorderingen    
De chirurg    
De rekening-courantverhouding    
De rekening-courantverhouding    
Een nieuwe theorie van het privaatrecht    
Een theorie van het privaatrecht    
Eigen schuld en mede aansprakelijkheid    
Erfrecht    
Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering    
Handboek Scheidingsbemiddeling    
Huwelijksvermogensrecht    
Juridische aspecten van gaswinning    
Koop en verkoop van onroerende zaken    
Materieel beslagrecht    
Nederlands nationaliteitsrecht
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige overheidsdaad
Onrechtmatige overheidsdaad    
Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht    

Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht

Europeanisering van vermogensrecht
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?