Werken

Basisboek voor de ErgoCoach    
Dagbesteding, methodisch werken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Factor E | Observeren, raporteren en interpreteren voor PWJ | Training    
Factor E | Sport en spel met doelgroepen MZ | Training    
Factor-E | Coachen van risicoleerlingen | Cursus    
Factor-E | Coachend begeleiden | Training    
Factor-E | Enqueteren | Training    
Factor-E | Ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn | Cursus    
Gezondheid, ziekte en besmetting    
Hemelsblauw    
Mobiliteit, slapen en waken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Onderweg met God    
Verdieping functioneren doelgroepen    

Reeksen

Factor-E

Activiteit organiseren
Activiteitenprogramma en zinvolle dagbesteding    
Actuele ontwikkelingen MZ
ADL en zelfredzaamheid
Afstemming en samenwerking    
Anatomie en fysiologie 2
Anatomie en fysiologie 3
Anatomie en fysiologie 4
Anatomie en pathologie deel 1-2
Anatomie, fysiologie en pathologie | Deel 1 2018-2019    
Autistisch spectrum
Begeleiden
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen
Begeleiden bij dagbesteding | SAW Niveau 3/4 | Cursus werkboek    
Begeleiden bij educatieve activiteiten | SAW niv. 4 | Training werkboek    
Begeleiden bij het beheren van geld
Begeleiden en zorg in de thuiszorg en ambulant
Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen
Begeleiden en zorgen intramuraal
Begeleiden in de driehoek
Begeleiden in een woonvorm    
Begeleiden van clienten bij het beheren van geld    
Begeleiden van seksualiteit
Begeleiden van zelfredzaamheid op maatschappelijk gebied
Begeleiding collega's en stagiaires
Begeleiding vrijwilligers en mantelzorgers
Begeleidingsmethodieken voor MZ | Saw niv. 3 en 4 | Training werkboek    
Beheertaken uitvoeren
Belangrijke levensgebeurtenissen | SAW niv.4 | Project werkboek    
Beroepsethiek MZ/VZ    
Bijdrage leveren aan het ondersteuningsplan | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding | 4    
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 2 (sport en spel)
BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 3 (muziek en drama)
BPV 2
BPV 3
BPV GPM4KO    
BPV helpende    
Cateringwerkzaamheden uitvoeren    
Chronisch zieke en oudere cliënten
Coachend begeleiden
Coachend begeleiden en sociaal activeren | saw niv 3 en 4 | Cursus werkboek    
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen    
Communiceren met begrip    
Dagbesteding, methodisch werken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
De was verzorgen | Helpende | Beroepstaak 5    
Deskundigheidsbevordering
Diversiteit
Doelgroepanalyse en sociale kaart
Dubbele diagnose
E-health en domotica | 2018-2019    
EHBO
EHBO | Deel 1 voor MZ    
Evalueren en rapporteren | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Factor E | Training onderzoeksvaardigheden    
Factor-E Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning    
Familie en wettelijk vertegenwoordiging
Financien en administratie | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Gebruik van ruimtes, faciliteiten en materialen    
Gegevens verzamelen, observeren
Gesprekken voeren met cliënten SW
Gesprekstechnieken voor MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Geven van ADL- trainingen
Gezin in beeld
Gezond leven en eten
Groepsdynamica
Groepsklimaat
Het uiterlijk verzorgen    
Het vaststellen van de gezondheidstoestand
Huishoudelijk werkzaamheden | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Huishoudelijke taken & inrichten van de ruimte
Integratie van de doelgroep in de wijk
Interculturele communicatie
Interdisciplinair samenwerken
Interventies in de groep voor SCW en PWJ
Intervisie en socratisch gesprek | gesprek niv. 3/4    
Juridische vraagstukken voor SMD
Kennismaken met het werkveld Dienstverlening    
Ketenzorg
Kinderen met leerproblemen en belemmerend (leer)gedrag    
Kinderen met speciale begeleidingsbehoefte
Kinderparticipatie | Pedagogisch werk studiejaar 2018-2019    
Kinderziektes en medicatie
Kwaliteitszorg voor MZ    
Leren kun je leren
Levensboek | 2018-2019    
Lichamelijk en zintuigelijk gehandicapten
Lichte verstandelijke beperkingen
Medicatie    
Meervoudig complex gehandicapten
Methodisch verzamelen van informatie
Moeilijk verstaanbaar gedrag
Mogelijkheden sociale voorzieningen
Morele oordeelsvorming voor SCW    
Multicultureel event    
Netwerk versterken
Observeren en rapporteren    
Omgaan met conflicten en agressie | 2018-2019    
Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg | SAW niv. 4 | Project werkboek    
Omgaan met lichamelijkheid en intimiteit
Omgaan met pesten en andere ingrijpende gebeurtenissen
Ondernemerschap in welzijnswerk
Ondersteunen bij het bereiden van maaltijd en eten | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Onderwijs/VVE 1
Onderwijs/VVE 2 activerende leeromgeving
Onderwijs/VVE 3 Onderwijsvisies en pedagogen
Onderwijs/VVE 4 interactivaardigheiden
Online werken met Office 365
Ontwikkelen van een activiteitenprogramma/ themaweek
Ontwikkeling in het beroep    
Ontwikkeling van het beroepsuitoefening en kwaliteitszorg | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Ontwikkelingspsychologie | 1
Ontwikkelingspsychologie | 2
Ontwikkelingspsychologie | 3
Ontwikkelingspsychologie | 3 Van kleuter tot schoolkind    
Ontwikkelingspsychologie | Deel 4 puber en adolescent    
Ontwikkelingspsychologie voor MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Ontwikkelingspsychologie voor SCW en PWJ    
Ontwikkelingspsychologie voor SMD
Ontwikkelingspsychologie voor SW
Opkomen voor de belangen van je cliënt
Opstellen ondersteuningsplan
Opvoeden
Opvoeden zonder vooroordelen
Opvoedingsproblemen
Organisatie van werkzaamheden    
Organiseer een netwerkbijeenkomst
Oriëntatie op de dienstverlening in de GGZ
Oriëntatie op de dienstverlening in de GHZ
Oriëntatie op de dienstverlening in de VVT
Oriëntatie op doelgroepen MZ
Oriëntatie op werkveld
Ouderenzorg
Persoonlijke verzorging    
Persoonlijke zorg en ADL | Profiel helpende zorg en welzijn | Profieldeel    
Plan van aanpak volgens sociaal competentiemodel    
Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep | SAW niv. 3 en 4 | Cursus werkboek    
Problemen in de wijk
Professionalisering van de dak- en thuislozenzorg
Professioneel samenwerken
Projectplan
Protocollen verpleegtechnische vaardigheden voor PBGZ    
Psychiatrische aandoeningen
Registreren en rapporteren (ROM)
Rehabiliteit en herstel
Revalidatie
Risico analyse maken
Signaleren van sociale problemen en huiselijk geweld
Sociale kaart voor PWJ    
Sociale veiligheid ( pesten, mishandeling, grensoverschrijdend gedrag)
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt    
Stoornissen en het gezin
Syndromen
Taalontwikkeling
Talentherkenning
Uitscheiding en monsters
Uitvoeren van activiteiten | Profiel medewerker sport en recreatie | Profieldeel
Uitvoeren van een intakeprocedure
Verandering & palliatieve terminale zorg
Verdieping doelgroepen
Verdieping doelgroepen | saw niv 3 en 4 | Cursus werkboek    
Verdieping functioneren doelgroepen    
Verhalen vertellen met poppen
Verslaving
Verslavingszorg
Verstandelijk gehandicapten
Voeding, Inkoop en Administratie    
Voorbereiden op de BPV    
Voorlezen en jeugdboeken
Voorlichting advies instructie
Voorlichting en belangenbehartiging    
Voorlichting geven    
Vrouwenopvang
Wat te doen met oud en nieuw    
Werken aan eigen deskundigheid    
Werken aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
werken in een team voor MZ | SAW niv. 3/4 | Training werkboek    
Werken met ervaringsdeskundigen
Werken volgens de methodische cyclus
Wet- en regelgeving    
Zakelijk communiceren
Zorgtaken volgens protocol | SAW niv. 3/4 | Training werkboek    

Factor-E Welzijn

Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
Activiteiten ontwikkelen
Activiteitenprogramma
Activiteitenprogramma opstellen
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
Administratieve werkzaamheden
Adviseren en voorlichten
Ambulante zorg
Anatomie, fysiologie en pathologie | 6    
Anatomie, pathologie en fysiologie | 5
Arbowetgeving
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
Begeleiden bij educatieve activiteiten
Begrippen en uitgangspunten doelgroepen kinderopvang
Behoefteonderzoek
Benadering van leerlingen
Bijhouden en monitoren van de ontwikkeling van leerlingen
BPV 1 basis MZ
BPV AGMGGZ
BPV basis PW
BPV basis SW
BPV BSD
BPV GHZ
BPV GPM
BPV OA
BPV PBGHZ
BPV PBSD
BPV PMKO
BPV SCW
BPV SMD
BPV TB
Centrum voor Jeugd en Gezin
Chronisch zieken
Coachend begeleiden voor SCW
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen
Communiceren met de doelgroep voor SCW en SMD
Communiceren met doelgroep OA en PW/KO
Conflicthantering voor PWJ en SCW
Conflicthantering voor SMD
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie
Coördineren van activiteiten binnen de school
Creëer een veilig seksueel klimaat
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
De organisatie en ik
De wijk in beeld
Debatteren | profieldeel sociaal maarschappelijk dienstverlener 2018-2019
Deskundigheidsbevordering 2
Didactiek, motiveren van keerlingen
Dieetleer | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Dienstverleningsplan
Diversiteit in de Kinderopvang
EHBO voor MZ | Deel 2    
Enqueteren
Evaluatiemethodes
Evaluatiemethodes SW
Evalueren begeleiding van activiteiten
Fraude
Gesprekken voeren | 2
Gesprekken voeren basis PW
Gesprekken voeren met cliënten MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Gesprekstechnieken PW
Gesprekstechnieken voor SMD
Gevaren van de straat
Groepsdynamica en leiderschapstijlen | profieldeel sociaal cultureel werker 2018-2019    
Herkennen sociale problematiek
Hoe kan je jouw eigen gedrag inzetten bij begeleiding
Ik presenteer mij aan het werkveld PW
Instructies en lesvoorbereidingen
Integratie van de doelgroep in een wijk
Interactieve vaardigheden
Interventies in de groep voor SCW
Katheder en stomazorg
Kennis van beleid
Kinderen begeleiden
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 1
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 2
Kindvolgsysteem en begeleidingsplannen
Klassenmanagement
Kunstzinnige activiteiten voor kinderen
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg voor SMD
Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen
Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen
Lichamelijk gehandicapten
Maken van beleidsmatige keuzes
Methodieken en opstellen van een plan
Methodisch verzamelen van informatie voor SCW
Methodisch verzamelen van informatie voor SMD
Methodisch werken 2
Methodische interventies
Mobiliteit, slapen en waken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Morele oordeelsvorming
Observeren en rapporteren
Observeren en rapporteren SW
observeren en signaleren
Omgaan met diversiteit voor SCW
Omgaan met leerproblemen
Onderhandelingstechnieken
Onderzoek doen en debatteren
Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding
Ontwikkelingsgerichte activiteiten BSO
Ontwikkelingsgerichte activiteiten op kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten
Ontwikkelingspsychologie voor SCW
Ontwikkelingsstimulering
Opvoeden en opgroeien in de buurt
Organisatie en beleid
Organiseer een eigen kracht conferentie
Organiseren beleid en uitvoeren van beheerstaken
Organiseren van buitenschoolse activiteiten
Organiseren van een multicultureel event
Oriëntatie op het werkveld | basisdeel sociaal werk 2018-2019    
Oriëntatie op het werkveld voor SCW
Oriëntatie op het werkveld voor SMD
Ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn
Ouders betrekken bij begeleiding
Pedagogiek
Pedagogisch klimaat in de school
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke zorg gericht op de behoefte van het kind
PR en communicatiemiddelen
Presenteren en instrueren
Professionalisering van de dak- en thuislozenzorg
Psychiatrie    
Schrijf een projectplan
Schuldhulpverlening (budgetteren)
Schuldhulpverlening | 2018-2019    
Signaleren sociale problematiek en huiselijk geweld
Sociale kaart
Sociale kaart en netwerken
Sociale veiligheid 2
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SCW
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SMD
Sonde en sondevoeding
Spelleiding bij een sport- en spelactiviteit
Taalstimulering
Taalverwerving en meertaligheid
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, aardrijkskunde
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, geschiedenis
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, natuur en techniek
Verbeterplan
Verdieping dagbesteding en methodisch werken
Verdieping Diversiteit
Verdieping gesprekken voeren
Verdieping gespreksvoering
Verdieping Ontwikkelingspsychologie
Verdieping VVE
Visies op onderwijs, onderwijsmethoden en onderwijsmateriaal
Voorlichting advies en instructie | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Voorlichting en belangenbehartiging
Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD
Werken/communiceren met baby's
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Wondverzorging en zwachtelen | basisdeel maatschappelijk zorg 2018-2019    
Zintuigelijk gehandicapten
Zuurstof en tracheostoma