Werken

Blomlezing ut de Spaanske poezij    
De roman fan Walewein    
De striid fan de kat en de mûzen    
De tocht fan de Argonauten    
De tsien barchjes en de koekoeksklok    
Een boerenzwaluw vertelt    
Fergut
Fersen fan en foar Gadso Coopmans    
Marten de eigenwijze merel    
Negen egels in een zandbak    
Pégasus    
Ridders fan de Rûne Tafel    
Samle fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma    
Sapfo
Sint Brandaan yn fjouwerfald    
Strijd tusken Froasken en Mûzen    
Theaterteksten
Ut 'e Klûs fan Suster Berta    
Ut Beda syn HEGA