Werken

De Gouden Swipe    
De jacht    
De reade bwarre    
De smearlappen    
De sunde fan haitze holwerda    
Imitaasjelear    
Simmer    
Swart mar leaflik    
Swarte ingels    

Imprints

TDE