Werken

De frou yn 'e flesse    
De oerwinning fan Bjinse Houtsma    
De smearlappen    
In bolle yn 'e reak    
Kritysk konfoai    
Mei Abraham fustkje    
Oer oarmans en eigen    

Reeksen

Nije bibliotheek

De Gouden Swipe    
De jacht    
De reade bwarre    
De smearlappen    
De sunde fan haitze holwerda    
Imitaasjelear    
Simmer    
Swart mar leaflik    
Swarte ingels