Aeta en ame Plús    
As ik letter grut bin
Beafeart    
De kakelbonte kameleon    
De Stormruiter    
De Stormruiter    
Doarp oan see    
Fan libben en dea
Fries goud en zilver
Fristho vooruitstrevende meubelen 1921-1978    
Fugel Pyt    
Harry Potter en de steen der wijzen    
In dei mei nijntje    
Jaap Nieuwenhuize - Onstuimig en onvervaard    
Kikker is Kikker    
Kikvors en de vallende ster    
Miffa    
Muske myn famke
Myn eigen Rûpke Noaitgenôch    
Neaken en bleat foar de dokter    
Nijntje git fie-tse    
nijntje op de fietse in 't Sallands    
No Komt it noch!    
Oerpolder    
Oorlog in en om Grou    
Opa en oma Pluus    
Rupsje Nooitgenoeg    
Skattich    
Solange der baum blüht    
Underweis    
Wat is recht?    

Reeksen

Harry Potter