Werken

Allegearre snie    
En dêr marsjearje ik hinne    
In balpinne tsjin 'e râne fan it trottwaar    
Moard yn 'e hite hei    
Rys mei rezinen    
Shit my mar lek