dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Administratieve werkzaamheden
ISBN
9789037236057

verschijningsdatum
01/06/2016

Reeksen

Factor-E Welzijn

Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
Activiteiten ontwikkelen
Activiteitenprogramma
Activiteitenprogramma opstellen
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
Administratieve werkzaamheden
Adviseren en voorlichten
Ambulante zorg
Anatomie, fysiologie en pathologie | 6    
Anatomie, pathologie en fysiologie | 5
Arbowetgeving
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
Begeleiden bij educatieve activiteiten
Begrippen en uitgangspunten doelgroepen kinderopvang
Behoefteonderzoek
Benadering van leerlingen
Bijhouden en monitoren van de ontwikkeling van leerlingen
BPV 1 basis MZ
BPV AGMGGZ
BPV basis PW
BPV basis SW
BPV BSD
BPV GHZ
BPV GPM
BPV OA
BPV PBGHZ
BPV PBSD
BPV PMKO
BPV SCW
BPV SMD
BPV TB
Centrum voor Jeugd en Gezin
Chronisch zieken
Coachend begeleiden voor SCW
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen
Communiceren met de doelgroep voor SCW en SMD
Communiceren met doelgroep OA en PW/KO
Conflicthantering voor PWJ en SCW
Conflicthantering voor SMD
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie
Coördineren van activiteiten binnen de school
Creëer een veilig seksueel klimaat
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
De organisatie en ik
De wijk in beeld
Debatteren | profieldeel sociaal maarschappelijk dienstverlener 2018-2019
Deskundigheidsbevordering 2
Didactiek, motiveren van keerlingen
Dieetleer | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Dienstverleningsplan
Diversiteit in de Kinderopvang
EHBO voor MZ | Deel 2    
Enqueteren
Evaluatiemethodes
Evaluatiemethodes SW
Evalueren begeleiding van activiteiten
Fraude
Gesprekken voeren | 2
Gesprekken voeren basis PW
Gesprekken voeren met cliënten MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Gesprekstechnieken PW
Gesprekstechnieken voor SMD
Gevaren van de straat
Groepsdynamica en leiderschapstijlen | profieldeel sociaal cultureel werker 2018-2019    
Herkennen sociale problematiek
Hoe kan je jouw eigen gedrag inzetten bij begeleiding
Ik presenteer mij aan het werkveld PW
Instructies en lesvoorbereidingen
Integratie van de doelgroep in een wijk
Interactieve vaardigheden
Interventies in de groep voor SCW
Katheder en stomazorg
Kennis van beleid
Kinderen begeleiden
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 1
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 2
Kindvolgsysteem en begeleidingsplannen
Klassenmanagement
Kunstzinnige activiteiten voor kinderen
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg voor SMD
Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen
Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen
Lichamelijk gehandicapten
Maken van beleidsmatige keuzes
Methodieken en opstellen van een plan
Methodisch verzamelen van informatie voor SCW
Methodisch verzamelen van informatie voor SMD
Methodisch werken 2
Methodische interventies
Mobiliteit, slapen en waken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Morele oordeelsvorming
Observeren en rapporteren
Observeren en rapporteren SW
observeren en signaleren
Omgaan met diversiteit voor SCW
Omgaan met leerproblemen
Onderhandelingstechnieken
Onderzoek doen en debatteren
Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding
Ontwikkelingsgerichte activiteiten BSO
Ontwikkelingsgerichte activiteiten op kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten
Ontwikkelingspsychologie voor SCW
Ontwikkelingsstimulering
Opvoeden en opgroeien in de buurt
Organisatie en beleid
Organiseer een eigen kracht conferentie
Organiseren beleid en uitvoeren van beheerstaken
Organiseren van buitenschoolse activiteiten
Organiseren van een multicultureel event
Oriëntatie op het werkveld | basisdeel sociaal werk 2018-2019    
Oriëntatie op het werkveld voor SCW
Oriëntatie op het werkveld voor SMD
Ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn
Ouders betrekken bij begeleiding
Pedagogiek
Pedagogisch klimaat in de school
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke zorg gericht op de behoefte van het kind
PR en communicatiemiddelen
Presenteren en instrueren
Professionalisering van de dak- en thuislozenzorg
Psychiatrie    
Schrijf een projectplan
Schuldhulpverlening (budgetteren)
Schuldhulpverlening | 2018-2019    
Signaleren sociale problematiek en huiselijk geweld
Sociale kaart
Sociale kaart en netwerken
Sociale veiligheid 2
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SCW
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SMD
Sonde en sondevoeding
Spelleiding bij een sport- en spelactiviteit
Taalstimulering
Taalverwerving en meertaligheid
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, aardrijkskunde
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, geschiedenis
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, natuur en techniek
Verbeterplan
Verdieping dagbesteding en methodisch werken
Verdieping Diversiteit
Verdieping gesprekken voeren
Verdieping gespreksvoering
Verdieping Ontwikkelingspsychologie
Verdieping VVE
Visies op onderwijs, onderwijsmethoden en onderwijsmateriaal
Voorlichting advies en instructie | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Voorlichting en belangenbehartiging
Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD
Werken/communiceren met baby's
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Wondverzorging en zwachtelen | basisdeel maatschappelijk zorg 2018-2019    
Zintuigelijk gehandicapten
Zuurstof en tracheostoma

NUR Codes (sub)

180 Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen

Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Verpleegkundige onderzoeksmethoden    
Outdoor Animator    
Outdoor Animator    
Hematologie    
Natuurkunde voor het MLO | 5    
Yoga voor jongeren    
Zwemmen    
Aan de slag als helpende welzijn | WZ201, WZ202, WZ203    
Management Begrippenlijst Nemas    
Tien kerntaken voor de onderwijsassistent    
Begeleiding onderwijsprocessen | OA 4.60    
Tennis    
BPV-opdrachtenboek onderwijsassistent | OA 4.58 t/m 4.62    
Basiskennis Management    
Basisonderwijs | WZ 316    
Sociale Vaardigheden | WZ 302    
Had ik maar een voorbeeld    
Woonbegeleiding | WZ 410    
Didactische Ondersteuning | OA 4.61    
Individu & samenleving | WZ 204    
Mens, arbeid en samenleving | WZ 305    
Methodische Vaardigheden I | WZ 301    
Methodische Vaardigheden II | WZ 401    
Samenwerken, organiseren en coordineren | SB 404 405 406    
Sociale vaardigheden en Sport en gedrag | SB 302    
Het Grote Vaardigheden Boek    
Pedagogiek voor de onderwijsassistent | kenmerken van de leerling OA4    
Didactiek voor de onderwijsassistent | OA4    
Client en omgeving    
Methodisch begeleiden    
Communicatie en organisatie | medewerker maatschappelijke zorg en pedagogisch werker SAW 3    
Helpende zorg & welzijn | Niveau 2    
Professionaliteit & kwaliteitszorg | WZ 304
Begeleiden | 3 SPW WZ 309    
Maatschappelijke Zorg | SAW 3    
Sociaal-Maatschappelijke dienstverlening | SAW 4    
Sociaal-Cultureel Werk | SAW 4    
Sport- en bewegingsbegeleider | SB 2    
De sportleider als lesgever | SB 3 & 4    
De sportleider als begeleider | SB 3 & 4    
De sportleider als trainer-coach | SB 3 & 4    
De sportleider als organisator en SB-functionaris | SB 3&4    
BOS-medewerker | SB 4    
Bewegingsagoog | SB 4    
Operationeel sport- en bewegingsmanager | SB 4    
Leren, loopbaan en burgerschap | 1-2    
Leren, loopbaan en burgerschap | 3-4    
An de slag als zorghulp | Niveau 1    
SB-projecten coordineren | SB4    

Imprints

Edu'Actief

Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 2 Theorieboek    
Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 1 | Werkboek    
Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 2 | Werkboek    
Kennis bedrijfsadministratie    
Tendens | 15 Werken in het bank- en verzekeringswezen    
PiT | 17 Werken in een ziekenhuis
Allround machinaal houtbewerker | MBO Hout en Meubel | werkboek 1
Factor-E | Helpende 1
Teleco | tekeningen Timmerindustrie 2010    
Omgaan met agressie
Tendens HTRV | Bakkerij | Werkboek
Leefstijl (set van 5ex.) | Groep 7 | Werkboek
Coachend begeleiden en sociaal activeren | saw niv 3 en 4 | Cursus werkboek    
Factor-E | ontwikkelingspsychologie deel 2 dreumes en peuter | Cursus    
Factor-E | SAW niv. 3 en 4 | Training werkboek
Factor-E | SAW niveau 3 en 4 | Cursus werkboek    
Tendens | mbo gastvrouw | instructie-/werkboek    
Hotel Inc. | Personeel en organisatie | Instructie-/werkboek    
Xpress
Factor-E Helpende
Doelgroepen SMD | SAW niveau 4 | Cursus werkboek
Tendens administratie | Deel 1 | Instructie-/werkboek    
Leefstijl en levensbeschouwing | 8 Thema 1 | Werkboek    
Verhalen uit de grote wereldreligies    
Elementaire kennis Bedrijfseconomie | Besisdeel | Theorieboek    
Elementaire kennis bedrijfseconomie | Basisdeel | Werkboek    
Kennis Bedrijfsadministratie | Profieldeel | Werkboek    
Werken in een banketbakkerij | Werkboek | Module bakkerij
Een evenement organiseren | Werkboek | Module organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever. Keuzevak evenmenten    
Ik en de Maatschappij: regels en wetten
Reader fiscaal | 2016    
Elementaire kennis Bedrijfsadministratie | 1 | Theorieboek    
Tendens administratie | Afdeling facturering | Instructie-/werkboek    
Tendens Examenkatern | Handel en administratie | Examenkatern instructie-/werkboek dl. 2
Activiteitenprogramma ontwikkelen
Observeren en rapporteren    
Factor-E | Sociaal vaardig in de kring | Cursus    
Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg | SAW niv. 4 | Project werkboek    
Tendens HTRV | Horeca | Werkboek sociale hygiëne en bedrijfsformules
Factor-E | presenteren en instrueren | Training    
Gezondheid, ziekte en besmetting    
Begeleiden bij educatieve activiteiten | SAW niv. 4 | Training werkboek    
Factor-E | van kerndoel naar handelingsplan | Cursus    
Leefstijl (set van 5ex.) | Groep 5 | Werkboek
Factor E | Observeren, raporteren en interpreteren voor PWJ | Training    
Tendens | Horeca en bakkerij | Werkboek    
Factor-E | Leiding geven in de kinderopvang, het aansturen van medewerkers | Training    
Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang | Cursus    
Factor-E Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning    
Factor-E | ontwikkelingspsychologie deel 1: ontwikkelingspsychologie algemeen en de ontwikkeling van de baby | Cursus    

Uitgevers

Edu'Actief