dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
ISBN
9789037240665

verschijningsdatum
31/12/2016

Reeksen

Factor-E Welzijn

Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Aanbieden ontwikkelingsgerichte activiteiten VVE
Activiteit voor een moeilijk bereikbare doelgroep
Activiteiten ontwikkelen
Activiteitenprogramma
Activiteitenprogramma opstellen
Actuele ontwikkelingen omzetten in beleid
Administratieve werkzaamheden
Adviseren en voorlichten
Ambulante zorg
Anatomie, fysiologie en pathologie | 6    
Anatomie, pathologie en fysiologie | 5
Arbowetgeving
Begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen PW
Begeleiden bij educatieve activiteiten
Begrippen en uitgangspunten doelgroepen kinderopvang
Behoefteonderzoek
Benadering van leerlingen
Bijhouden en monitoren van de ontwikkeling van leerlingen
BPV 1 basis MZ
BPV AGMGGZ
BPV basis PW
BPV basis SW
BPV BSD
BPV GHZ
BPV GPM
BPV OA
BPV PBGHZ
BPV PBSD
BPV PMKO
BPV SCW
BPV SMD
BPV TB
Centrum voor Jeugd en Gezin
Chronisch zieken
Coachend begeleiden voor SCW
Communicatietechnieken voor onderhandelen en vergaderen
Communiceren met de doelgroep voor SCW en SMD
Communiceren met doelgroep OA en PW/KO
Conflicthantering voor PWJ en SCW
Conflicthantering voor SMD
Coördineren in de kinderopvang, ketenregie
Coördineren van activiteiten binnen de school
Creëer een veilig seksueel klimaat
Dagprogramma en huishoudelijke werkzaamheden
De organisatie en ik
De wijk in beeld
Debatteren | profieldeel sociaal maarschappelijk dienstverlener 2018-2019
Deskundigheidsbevordering 2
Didactiek, motiveren van keerlingen
Dieetleer | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Dienstverleningsplan
Diversiteit in de Kinderopvang
EHBO voor MZ | Deel 2    
Enqueteren
Evaluatiemethodes
Evaluatiemethodes SW
Evalueren begeleiding van activiteiten
Fraude
Gesprekken voeren | 2
Gesprekken voeren basis PW
Gesprekken voeren met cliënten MZ | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Gesprekstechnieken PW
Gesprekstechnieken voor SMD
Gevaren van de straat
Groepsdynamica en leiderschapstijlen | profieldeel sociaal cultureel werker 2018-2019    
Herkennen sociale problematiek
Hoe kan je jouw eigen gedrag inzetten bij begeleiding
Ik presenteer mij aan het werkveld PW
Instructies en lesvoorbereidingen
Integratie van de doelgroep in een wijk
Interactieve vaardigheden
Interventies in de groep voor SCW
Katheder en stomazorg
Kennis van beleid
Kinderen begeleiden
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 1
Kinderen met specifieke begeledingsvragen verdieping 2
Kindvolgsysteem en begeleidingsplannen
Klassenmanagement
Kunstzinnige activiteiten voor kinderen
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg voor SMD
Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen
Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen
Lichamelijk gehandicapten
Maken van beleidsmatige keuzes
Methodieken en opstellen van een plan
Methodisch verzamelen van informatie voor SCW
Methodisch verzamelen van informatie voor SMD
Methodisch werken 2
Methodische interventies
Mobiliteit, slapen en waken | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Morele oordeelsvorming
Observeren en rapporteren
Observeren en rapporteren SW
observeren en signaleren
Omgaan met diversiteit voor SCW
Omgaan met leerproblemen
Onderhandelingstechnieken
Onderzoek doen en debatteren
Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding
Ontwikkelingsgerichte activiteiten BSO
Ontwikkelingsgerichte activiteiten op kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten
Ontwikkelingspsychologie voor SCW
Ontwikkelingsstimulering
Opvoeden en opgroeien in de buurt
Organisatie en beleid
Organiseer een eigen kracht conferentie
Organiseren beleid en uitvoeren van beheerstaken
Organiseren van buitenschoolse activiteiten
Organiseren van een multicultureel event
Oriëntatie op het werkveld | basisdeel sociaal werk 2018-2019    
Oriëntatie op het werkveld voor SCW
Oriëntatie op het werkveld voor SMD
Ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn
Ouders betrekken bij begeleiding
Pedagogiek
Pedagogisch klimaat in de school
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke zorg gericht op de behoefte van het kind
PR en communicatiemiddelen
Presenteren en instrueren
Professionalisering van de dak- en thuislozenzorg
Psychiatrie    
Schrijf een projectplan
Schuldhulpverlening (budgetteren)
Schuldhulpverlening | 2018-2019    
Signaleren sociale problematiek en huiselijk geweld
Sociale kaart
Sociale kaart en netwerken
Sociale veiligheid 2
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SCW
Solliciteren met kennis van de arbeidsmarkt SMD
Sonde en sondevoeding
Spelleiding bij een sport- en spelactiviteit
Taalstimulering
Taalverwerving en meertaligheid
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, aardrijkskunde
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, geschiedenis
Vakinhouden en leergebieden primair onderwijs, natuur en techniek
Verbeterplan
Verdieping dagbesteding en methodisch werken
Verdieping Diversiteit
Verdieping gesprekken voeren
Verdieping gespreksvoering
Verdieping Ontwikkelingspsychologie
Verdieping VVE
Visies op onderwijs, onderwijsmethoden en onderwijsmateriaal
Voorlichting advies en instructie | basisdeel maatschappelijke zorg 2018-2019    
Voorlichting en belangenbehartiging
Werken in een team: vergaderen en evalueren voor SMD
Werken/communiceren met baby's
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Werven, coördineren en begeleiden van vrijwilligers
Wondverzorging en zwachtelen | basisdeel maatschappelijk zorg 2018-2019    
Zintuigelijk gehandicapten
Zuurstof en tracheostoma

NUR Codes (sub)

100 Educatieve uitgaven algemeen

200% Economie en M&O | Voor de onderbouw havo | Leeropdrachtenboek    
Botanisch woordenboek    
Portret, de variatie in de symmetrie
Spelling in beeld | 4a | Kopieerboek 4    
Klikklakboekje    
AusBlick | 2 | Kursbuch    
AusBlick | 1 Bruckenkurs | Kursbuch    
Basisboek bouwkunde
SK EDITIE 3 POP POMPOM
Veilig leren lezen | Letters | Letterbord    
Rekenen | Getallen en bewerkingen; Voor 1F; Deel 1 van 2    
Nederlands | Spreken en gesprekken; Voor 1F; Deel 3 van 5    
Rekenen | Meten en meetkunde; Tijd voor 1F    
Ik, leren werken | Zelfstandige externe stage; Deel 4 van 6    
Nederlands | Taalverzorging; Voor 1F - spelling; Deel 2 van 3    
Basisvaardigheden Nederlands | Deel 1 van 2    
Criminaliteit | Maatschappijleer 2 VMBO KGT | Examenkatern    
De vrijheid van de Sudbury Valley School    
Examenbundel | Vmbo-gt Nederlands 2014/2015    
Lespakket basisschool kinderboekenweek | 2014
Methoden die leerproblemen met 70% verminderen
Het kleine steentje in bomenland
Wat werkt op school    
Af en toe stemmen
Spelling 5x | Groep 8 | Maatschrift B
Taalverhaal.nu | Maatschrift G8 Spelling | Antwoorden    
Biologie | Havo    
Geschiedenis | Havo    
Geschiedenis | Vwo    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad    
Pakket ondernemend leren manager handel en iServices
Ondernemendleren manager handel ringband en iServices
Pakket Ondernemend leren verkoopspecialist basis
Opleidingspakket bedrijfseconomie voor de manager handel    
Pakket Ondernemendleren verkoper basis
Pakket Marketing vd ondernemer
Taalverhaal.nu | Spelling groep 6 | Handleiding    
Mama zei dat ik zou sterven    
Marktonderzoek | voor MBO    
Carte orange | 3 Havo Edition navigo | Cahier d'activites    
Samengevat taal | mbo taal 3f    
Carte orange | 3 vwo Edition navigo | Cahier d'activites    
Het verhaal van het (onbegrepen)kind
Facetten van de planologie    
Taal | 4B | werkschrift
Taalverhaal.nu | b groep 4 spelling | werkschrift
Examen doe je samen    
Theorie-examen halen? Bromfiets    
SK EDITIE 3 ANKER GEZONDHEID

Imprints

Edu'Actief

Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 2 Theorieboek    
Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 1 | Werkboek    
Elementaire kennis bedrijfsadministratie | 2 | Werkboek    
Kennis bedrijfsadministratie    
Tendens | 15 Werken in het bank- en verzekeringswezen    
PiT | 17 Werken in een ziekenhuis
Allround machinaal houtbewerker | MBO Hout en Meubel | werkboek 1
Factor-E | Helpende 1
Teleco | tekeningen Timmerindustrie 2010    
Omgaan met agressie
Tendens HTRV | Bakkerij | Werkboek
Leefstijl (set van 5ex.) | Groep 7 | Werkboek
Coachend begeleiden en sociaal activeren | saw niv 3 en 4 | Cursus werkboek    
Factor-E | ontwikkelingspsychologie deel 2 dreumes en peuter | Cursus    
Factor-E | SAW niv. 3 en 4 | Training werkboek
Factor-E | SAW niveau 3 en 4 | Cursus werkboek    
Tendens | mbo gastvrouw | instructie-/werkboek    
Hotel Inc. | Personeel en organisatie | Instructie-/werkboek    
Xpress
Factor-E Helpende
Doelgroepen SMD | SAW niveau 4 | Cursus werkboek
Tendens administratie | Deel 1 | Instructie-/werkboek    
Leefstijl en levensbeschouwing | 8 Thema 1 | Werkboek    
Verhalen uit de grote wereldreligies    
Elementaire kennis Bedrijfseconomie | Besisdeel | Theorieboek    
Elementaire kennis bedrijfseconomie | Basisdeel | Werkboek    
Kennis Bedrijfsadministratie | Profieldeel | Werkboek    
Werken in een banketbakkerij | Werkboek | Module bakkerij
Een evenement organiseren | Werkboek | Module organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever. Keuzevak evenmenten    
Ik en de Maatschappij: regels en wetten
Reader fiscaal | 2016    
Elementaire kennis Bedrijfsadministratie | 1 | Theorieboek    
Tendens administratie | Afdeling facturering | Instructie-/werkboek    
Tendens Examenkatern | Handel en administratie | Examenkatern instructie-/werkboek dl. 2
Activiteitenprogramma ontwikkelen
Observeren en rapporteren    
Factor-E | Sociaal vaardig in de kring | Cursus    
Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg | SAW niv. 4 | Project werkboek    
Tendens HTRV | Horeca | Werkboek sociale hygiëne en bedrijfsformules
Factor-E | presenteren en instrueren | Training    
Gezondheid, ziekte en besmetting    
Begeleiden bij educatieve activiteiten | SAW niv. 4 | Training werkboek    
Factor-E | van kerndoel naar handelingsplan | Cursus    
Leefstijl (set van 5ex.) | Groep 5 | Werkboek
Factor E | Observeren, raporteren en interpreteren voor PWJ | Training    
Tendens | Horeca en bakkerij | Werkboek    
Factor-E | Leiding geven in de kinderopvang, het aansturen van medewerkers | Training    
Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang | Cursus    
Factor-E Ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning    
Factor-E | ontwikkelingspsychologie deel 1: ontwikkelingspsychologie algemeen en de ontwikkeling van de baby | Cursus    

Uitgevers

Edu'Actief